dinsdag, november 28, 2006

Evergem heeft bezwaren tegen nieuw ontwerp strategisch plan voor Gentse kanaalzone ‘Wel-varende kanaalzone in stroomversnelling na de sluis’

De gemeenteraad heeft een aantal fundamentele bezwaren tegen het ontwerp strategische plan van de Gentse kanaalzone – ‘Wel-varende kanaalzone in stroomversnelling na de sluis’. De raad heeft dan ook een ongunstig advies uitgebracht over het ontwerp. Dit advies wordt nu overgemaakt aan het projectbureau Gentse kanaalzone.

In juni 2002 stelde de stuurgroep van het subregionaal netwerk Gentse kanaalzone (SRN) – waar ook Evergem lid van is - het ‘Voorstel van strategisch plan voor de Gentse kanaalzone’ vast. Met het plan willen alle betrokken actoren uit de kanaalzone het toekomstbeeld op lange termijn vastleggen voor het gehele gebied. Het bevat ook een uitvoeringsprogramma om dat toekomstbeeld werkelijkheid te laten worden.Het voorstel werd in oktober 2002 ook voorgelegd aan de Evergemse gemeenteraad. Op basis van aanvullende onderzoeken, bezwaren, gewijzigde elementen in de plannings- en beleidscontext… is het strategisch plan in de loop van de volgende jaren dan bijgesteld. Als lid van het SRN dient de gemeenteraad van Evergem een eindadvies op de bijgestelde tekst uit te brengen voor 30 november 2006. Het is de bedoeling dat na eventuele wijzigingen in functie van de adviezen de tekst in 2007 definitief door de stuurgroep van het SRN en door het Subregionaal overlegorgaan voor het Gentse zeehavengebied wordt goedgekeurd en ondertekend.Wel-varende kanaalzoneHet ontwerp strategisch plan voor de Gentse kanaalzone ‘Wel-varende kanaalzone in stroomversnelling na de sluis’ bestaat uit vier delen:

Deel 1 - Situering van de Gentse kanaalzone en het opzet van het strategisch plan. Het is een informatief deel dat geen keuzen of opties bevat.

Deel 2 - Het ‘streefbeeld’ is het richtinggevend deel. Dit bevat de keuzen en opties die voor de lokale partners in de Gentse kanaalzone van kracht zijn om toekomstige situaties, mogelijkheden en ontwikkelingen kwaliteitsvol te verantwoorden. Centraal hierbij staat het principe van duurzame ontwikkeling, niet alleen binnen de afzonderlijke beleidsterreinen, maar vooral in een verdere en sterkere integratie van die verschillende beleidsterreinen. Het plan bevat een uitgebreid actieprogramma, dat moet toelaten om op een redelijke termijn de doelstellingen te realiseren.

Deel 3 - De ‘realisatie’ is een uitvoeringsprogramma dat noodzakelijk is om het toekomstbeeld
werkelijkheid te laten worden. Het gaat hierin bijvoorbeeld over de uitbouw en optimalisering van bedrijventerreinen en economische zones, de leefbaarheid van dorpen en woonwijken en het verwijderen of verplaatsen van onleefbare woninggroepen. Verder komt hier de milieukwaliteit aan bod, recreatie, infrastructuur en mobiliteit…

Deel 4 – Het deel over de kernbeslissingen is bindend voor de lokale partners. Hierin zijn de essentiële keuzen en opties en hun effectieve inspanningen en engagementen vastgelegd (zowel inhoudelijke als financiële) voor de eerstkomende jaren.

Bezwaren
Over een aantal aspecten van het plan heeft de gemeenteraad fundamentele bezwaren geuit.
Op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dient maximum 5 procent ecologische infrastructuur in de zeehavens voorzien te worden. De gemeenteraad is van oordeel dat de ecologische infrastructuur moet voorzien worden binnen de afbakeningslijn van de zeehavens.
Met betrekking tot de realisatie van de ecologische infrastructuur binnen de afbakeningslijn van de zeehavens is de gemeenteraad van oordeel dat de ecologische infrastructuur slechts kan gerealiseerd worden nadat deze economische activiteit uitgedoofd is.
Met betrekking tot het scenario waarbij de Kalevallei naar voren wordt geschoven als mogelijke zone ter realisatie van de ecologische infrastructuur is de gemeenteraad van oordeel dat gezien dit gebied niet gelegen is binnen de afbakening van de zeehaven de ecologische infrastructuur niet kan voorzien worden binnen dit gebied.
De gemeenteraad is ook van oordeel dat er voldoende aandacht moet zijn met betrekking tot het openbaar vervoer tussen de kanaaldorpen en de omliggende steden en gemeenten en meer bepaald voor een goede verbinding tussen Doornzele en Zelzate.

De integrale tekst van het Ontwerp strategisch plan Gentse kanaalzone is te vinden op www.gentsekanaalzone.be

Geen opmerkingen: