woensdag, februari 28, 2007

Film

Etiënne zorgt al een tijdje voor een filmnamiddag op vrijdag. Op 9 maart kan U in de kapel van Mater Dei (eerste verdieping) kijken naar de film Woodstock.Het is een muziekfestijn dat bijna drie uur, vandaar het vroege startuur van de film om 13.00u


dinsdag, februari 27, 2007

Tom Van Hooste

We hebben vernomen dat veldloper Tom Van Hooste, twee weken geleden bij ons nog op bezoek, niet zou kunnen deelnemen aan het Belgisch kampioenschap volgende zondag in Oostende. Hij zou gekwetst zijn. Blijkbaar werd hij door een hond aangevallen tijdens een training.

Tom was zich zeer hard aan het voorbereiden om volgende zondag een goeie prestatie neer te zetten. Hij hoopte zelfs, ondanks de korte aanloopperiode, op winst.

Vlaanderen Feest ! editie 2007

Het programma rond Vlaanderen Feest ! waarbij zoveel mogelijk mensen worden opgeroepen om in hun buurt iets te organiseren zal dit jaar lopen van 1 juli tot en met 11 juli. De dag van het buurtfeest voor onze instelling zal ofwel op zondag 1 juli of zondag 8 juli doorgaan.

Psychiatrie in België: onderzoek

In samenwerking met Uilenspiegel (een vereniging voor psychiatrische patiënten) voert Testaankoop momenteel een onderzoek naar de ervaringen van personen die behandeld werden of worden voor hun psychische/emotionele problemen.

Ze willen peilen naar de tevredenheid met de aangeboden dienstverlening en de doeltreffendheid van de behandeling (dit zowel in een ziekenhuis, een andere instelling, een centrum voor geestelijke gezondheid, een privé-praktijk van een psychiater of psycholoog,...)

Einde 2007 zullen de resultaten worden gepubliceerd in Test Gezondheid en gecommuniceerd naar de media, de politieke instanties en de zorginstellingen.

maandag, februari 26, 2007

Postpunt in plaats van postkantoor

PostPunt komt in Sparwinkel

We hebben reeds vroeger hier bericht over de sluiting van twee Evergemse postkantoren. Deze zullen vervangen worden door postpunten.
De locatie voor het PostPunt van Sleidinge bekend. Dat wordt op maandag 12 maart geopend in de Sparwinkel van Carlos Martens, Weststraat 138 a, en is het alternatief voor het in Sleidingedorp gevestigde postkantoor. Daarvan staat de sluiting definitief vast. Ook het postkantoor van Ertvelde gaat onherroepelijk dicht. Die woonkern heeft nu al een PostPunt, in de Eeklostraat 5 bij drukker Rik Van Herck gevestigd.

(bron voor dit bericht Ivan Van Hove in het Nieuwsblad)

Juridisch advies voor inwoners van Evergem

Vanaf 16 oktober 2006 startte het OCMW met wekelijkse zitdagen waarop juridisch advies wordt gegeven aan de klanten van het OCMW (dit kan dus iedere inwoner van de gemeente zijn) en aan de eigen diensten. Het gaat om een eerste, gratis advies, waarbij aan de gebruiker de weg wordt getoond die best gevolgd wordt om zijn of haar juridische problematiek op te lossen. Aan alle lokale advocaten werd gevraagd om aan het systeem mee te werken en
vijf van hen zijn daar ook effectief op ingegaan.

Iedere week zal op maandag tussen 17u en 18u een van hen aanwezig zijn in het administratief gebouw van het OCMW, Sleidinge-Dorp 54, 9940 Evergem (Sleidinge).
Wat kan er gevraagd worden? Moet ik antwoorden op deze brief? Welke dienst kan mij verder helpen? Moet ik aanwezig zijn op de zitting? Is het de moeite om een advocaat te raadplegen?
In welke richting moet ik verder? Kan ik nog iets ondernemen? Het antwoord op een eenvoudige juridische vraag.

Wat mag de gebruiker niet verwachten?
Onderzoek en behandeling van een dossier. Controle van uw advocaat. Opstellen van een brief of akte. Advies in een ingewikkelde zaak. Langdurige gesprekken.

De gebruiker kan wel een lijst bekomen met namen van advocaten gespecialiseerd in een bepaalde materie.

NOTARIEEL ADVIES
Aan de Evergemse notarissen werd vanuit het OCMW eveneens een systeem voorgesteld voor een eerste kosteloos notarieel advies. De vier notarissen lieten ons weten dat hun burelen op weekdagen steeds toegankelijk zijn, waar indien gewenst steeds gratis een notariële problematiek (koop, verkoop, erfrecht, huwelijksgoederenrecht, ...) kan aangebracht worden. Een telefoontje vooraf kan wachttijden beperken.


Informatie
Algemene Sociale Dienst, OCMW Evergem
Sociale Dienst
Sleidinge-Dorp 54, 9940 Evergem
Open: maandag tot vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur.
tel. 09 358 77 91
fax. 09 357 74 31


met dank aan Marijke voor dit bericht

vrijdag, februari 23, 2007

Maak het verschil

Een kijk op het anders zijn van psychiatrische patiënten

We, twee dagpatiënten en een personeelslid van de psychiatrische instelling, komen langs in het nummer 100 van de Weststraat. We bellen onaangekondigd aan met de vraag of we even kunnen praten en we werden zeer vriendelijk ontvangen. We krijgen koffie aangeboden en het wordt een aangenaam gesprek.
We voelen ons even figuranten in een “Man bijt Hond”-onderdeel. Dit programma spreekt ons aan omdat de gewone babbel daar centraal staat. De ontmoetingen in dat programma zijn echter niet altijd even vanzelfsprekend: twee mentaal gehandicapte jongeren gaan op reportage, een schilder praat met zijn onderwerp, een Belg gaat op bezoek bij mensen in Siberië, een man rijdt met een motor langsheen de grens van België, twee bekende Vlamingen worden zonder dat ze het op voorhand weten bij elkaar gezet, twee kinderen die samen een tweeling zijn ontmoeten volwassenen en stellen hen vragen… Uit al deze situaties komt geen rariteitenkabinet voort maar wel vaak zeer gewone vanzelfsprekende en daardoor vaak ontroerende ontmoetingen.

Het is deze vorm van spreken die we graag centraal willen stellen als patiënten en buurtbewoners elkaar ontmoeten. Je ziet tijdens de korte momenten in Man bijt Hond dat het verschil tussen de mensen blijft bestaan en het is prettig om dit verschil te zien. De verwondering op de gezichten van de deelnemers aan het programma is vaak niet weg te steken. Als kijker heb je het grootste deel van de tijd een glimlach op de mond.

De korte ontmoeting is niet voldoende om iemand echt te leren kennen. Vanuit deze korte ontmoeting breng je iemand automatisch in een categorie: “dat is geen gemakkelijke om mee samen te leven”, “dat is een vriendelijke”… Je kan je uiteraard vergissen, maar er blijft één rode draad doorheen het hele programma: hoe verschillend mensen ook zijn, een ontmoeting is altijd mogelijk. Het meest extreme voorbeeld is het onderdeel waarbij een pratende valies er in slaagt de gesprekspartner zijn levensverhaal te doen vertellen. Je ziet duidelijk hoe degene die naast de valies zit zich bewust is van de “vreemde” situatie, maar terwijl toch blijft doorpraten. Ik meende bij enkele mensen zelfs te zien dat ze heel blij waren met deze vreemde gesprekspartner. Elke Belg is gelijk voor de wet maar dat betekent niet dat we niet verschillend mogen zijn. Dit verschil is echter geen beletsel voor een ontmoeting.

Wat Man bijt Hond vooral laat zien is dat “normale” echte Vlamingen onderling zoveel van elkaar kunnen verschillen en dat is bevrijdende televisie. Zoveel éénvoud is prettig om naar te kijken omdat het ons toont hoe verschillend “het gewone” kan zijn zonder dat het spectaculair moet worden. We blijven kijken omdat de mensen “wennen” zonder echter steeds dezelfde te zijn.

Wat dan met psychiatrische patiënten? Zij zijn toch niet gewoon? Zij zijn toch niet normaal?. Ook bij psychiatrische patiënten is in dit verschil iets van het gewone terug te vinden: het gewone van de angst, het gewone van de onvolmaaktheid, het gewone van de gedrevenheid… Laten we vooral ook niet vergeten dat psychiatrische patiënten even veel van elkaar verschillen als buurtbewoners van elkaar verschillen.
We hebben het al een tijdje over het woord “gewoon” en ook “gewenning” we vinden een deel van “wonen” daarin terug. Dit in tegenstelling met wat we verstaan onder het Duitse bijna onvertaalbare woord “Unheimlich”. Als we ons “Unheimlich” voelen dan zijn we niet op ons gemak. Het vreemde verontrust ons. Er is iets wat we niet kunnen plaatsen en dat maakt ons angstig. Maar, we kunnen wennen aan elkaar en dat is belangrijk. We kunnen wennen aan het verschil en op dat moment is het woord “normaal” niet meer belangrijk. Op die manier kan je ook wennen aan iemand met een psychiatrische problematiek en dan heeft het woord “normaal” geen functie meer.

Gewenning is er niet onmiddellijk, dat vraagt tijd. De patiënte die ’s morgens eerst voor onrust zorgde in de buurt omdat ze al zo vroeg op stap is wordt nu begroet met haar naam. “Ja, we kennen haar en zij kent ons… Ze is altijd vroeg op stap, heel vroeg en ze passeert hier vaak. Ze wandelt steeds… We kennen haar.” (glimlach). Het contact groeide geleidelijk en bracht herkenning
Laten we dan ook de tijd nemen aan elkaar te wennen. Het hoeft niet altijd onmiddellijk te zijn of heel snel. Dit besef van traagheid alleen al kan ervoor zorgen dat onrust en paniekreacties geen plaats krijgen in de onderlinge contacten.
En laten we vooral blijvend het verschil maken.

Nederlandse vereniging geeft info aan werknemers met psychische problemen

We denken dat niet alles wat op deze website staat ook geldig is voor België omdat de wetgeving rond sociale voorzieningen toch wel wat verschillend is maar het is wel boeiend om lezen op welke manier je best over je opname in een psychiatrische instelling kan praten als je solliciteert.
Het is duidelijk dat heel wat ex-psychiatrische patiënten gediscrimineerd worden en een website als deze kan wat meer houvast bieden om toch een job te vinden.

Met de nieuwe website http://www.werkenpsyche.nl/ geeft Stichting Pandora voorlichting aan werknemers en werkgevers. In het doolhof aan regels op het gebied van werk en sociale zekerheid weten mensen met psychische of psychiatrische problemen zich met moeite een weg te banen.
Er is bij mensen met psychische en psychiatrische problemen en grote behoefte aan gerichte informatie en praktische ondersteuning op het gebied van werk, re-integratie, uitkering en solliciteren. Dit blijkt uit vragen aan de Helpdesk en de Depressielijn van Stichting Pandora en uit de contacten met bijna honderd vrijwillige medewerkers.

Daarnaast is een juiste houding en tijdig ingrijpen van de werkgever van belang voor alle betrokkenen. Stichting Pandora heeft daarom project De Hoofdzaak opgezet, waarvoor sinds kort een nieuwe website in de lucht is: www.werkenpsyche.nl

'Werknemers die om psychische redenen verzuimen, hebben tegenwoordig zelf een grote verantwoordelijkheid', zo stelt Anneke Huson, beleidsmedewerker van Stichting Pandora. 'Zij worden geacht actief een aantal stappen te zetten om zo snel mogelijk terug te keren naar het werk. Terwijl mensen met psychische problemen vaak juist extra moeite hebben om het heft in eigen handen te nemen. Daarnaast hebben ze vaak onvoldoende kennis van wet- en regelgeving, van de eigen mogelijkheden en van de beschikbare ondersteuning op het gebied van verzuim en re-integratie.'

Project De Hoofdzaak heeft twee hoofdactiviteiten: het geven van informatie en ondersteuning aan mensen met psychische en psychiatrische problemen, en voorlichting aan werkgevers, leidinggevenden, arboprofessionals en behandelaars. Op de website is allerhande informatie te vinden.'Het is voor alle partijen van belang dat werkgevers goed zorgen voor hun medewerkers', vertelt Huson verder. 'Wij geven daarom ook aantal handvatten waardoor werkgevers eerder psychische problemen kunnen signaleren en daarmee ziekteverzuim kunnen voorkomen.

Stichting Pandora zet zich al meer dan veertig jaar in voor iedereen met psychische problemen. Eén van de speerpunten van Stichting Pandora is de verbetering van de arbeidsmarktpositie van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Project De Hoofdzaak wordt gefinancierd door Stichting Instituut GAK (SIG) en de Commissie het Werkend Perspectief (CWP).

Laten we hopen dat er binnenkort ook een Belgische website komt die info verzamelt rond werk en geestelijke gezondheid.

woensdag, februari 21, 2007

Betaalbaar wonen in Sleidinge?

Het sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de privémarkt en verhuurt deze aan een betaalbare prijs.

Het Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland is op zoek naar woningen om deze op te nemen in hun patrimonium. Ze hebben daarom een infobrochure uitgegeven waarin de voordelen aan eigenaars worden uitgelegd. Bent U eigenaar van een woning en zoekt U een manier waarop U meer zekerheid kan verkrijgen over subsidies om Uw woning te renoveren? Zoekt U naar een manier waarop U zeker wil zijn van Uw huurgeld? Het enige wat het SVK vraagt is een billijke huurprijs zodat ook minder begoede mensen nog de kans krijgen om een woning te huren. Je kan de verhuurformule vergelijken met een langetermijnsinvestering zonder risisco's.
Bent U geïnteresseerd? Neem dan eens contact op met het sociaal verhuurkantoor Meetjesland op tel. 09/376.71.01, Boelare 131 te 9900 Eeklo.

We hopen vooral dat Evergemse eigenaars contact nemen met het verhuurkantoor. Evergem is de enige gemeente in het Meetjesland waarvoor nog geen woningen zijn opgenomen

U kan ook altijd een informatiebrochure ophalen bij Kiosk op afdeling 2D van het psychiatrisch centrum Sleidinge.

dinsdag, februari 20, 2007

Dag vrienden van de poëzie...

Blijft U na het bekijken van het nieuws van zeven uur ook even hangen bij "Man bijt Hond"? Kijkt U dan ook het hele programma uit om Wim Helsen aan het werk te zien met "dag vrienden van de poëzie"? Vandaag was hij weer heel erg grappig toen hij het had over de dichter Redbad Fokkema. Het gedicht zelf dat hij voordroeg greep me aan en daarom heb ik het opgezocht zodat U het zelf nog eens kan nalezen. Onderwerp van het gedicht zijn psychiatrische patiënten van lang geleden... Meer bepaald de patiënten uit het gesticht Endegeest in Nederland.Een klaaglied


Achter de westelijke weilandenbij de grenzen van het dorp,

De Drie Witte Palen en Het Witte Huis,

kwamen ons op de Endegeesterstraatweg

in den treure krankzinnigen tegen.

Zij liepen met spaden en wagens

dingen te doen die niemand begreep.

Zij waren niet kwaad, was ons verteld

door bewakers, zij waren niet goed

bij hun hoofd, daarom waren zij kaal.


Soms staken zij door de afrastering

van het gesticht ons dovenetels toe

met het verzoek ze te vullen, hetgeen

ons wonderlijk voorkwam en daarom

konden we het niet. Terug in het dorp

hoorden wij hen 's avonds hard huilen.


(uit "Elke dag is de eerste" 1980)
maandag, februari 19, 2007

Twee Evergemse postkantoren gaan toch dicht

In december 2006 is het gemeentebestuur door de post op de hoogte gebracht van de plannen voor de sluiting van de postkantoren in Ertvelde en Sleidinge. Het gemeentebestuur heeft sindsdien sterk gepleit tegen de sluiting. Er is ook een petitie gestart om de sluiting tegen te gaan en niet minder dan 2.169 mensen hebben die getekend. Ondanks protest van het bestuur en de bevolking heeft De Post het gemeentebestuur er nu van op de hoogte gebracht dat beide kantoren onherroepelijk dicht gaan.

vrijdag, februari 16, 2007

Kiosk: gesprek met veldloper Tom Van Hooste

Deze morgen was de beste Belgische veldloper van het moment bij ons op bezoek.


Tom Van Hooste loopt tot 230 km per week in de meest intensieve trainingsweken. Je zou denken dat je dan de hele week de hele dag bezig bent maar dan reken je zonder de snelheid die hij loopt. Hij traint iedere dag tot twee keer gedurende een uur. Hij wordt daarvoor op wetenschappelijke basis begeleid.


Hij werd 5 keer Belgisch kampioen en een keer vierde in het Europees kampioenschap. Op dit ogenblik is hij hem aan het voorbereiden voor het Belgisch kampioenschap in Oostende binnen twee weken. Hij is er fysisch niet echt klaar voor maar hij wil toch alles op alles zitten om de nieuwe titel binnen te halen. Het volledige interview kan U later lezen in de papieren Kiosk.

donderdag, februari 15, 2007

Een ambulance gekaapt?????

Jawel.

Huifkartocht: we hebben voorlopig geen datum

Even schrikken deze ochtend als de man waar we de huifkar reserveren me meldt dat onze datum, zondag 19 augustus, al volzet is.

We zijn samen met enkele zeer gemotiveerde buurtbewoners al enkele weken bezig met de voorbereiding en een geschikte datum vinden is niet zo makkelijk. De zomerperiode? Ja, maar toch even nadenken of niet al te veel mensen op reis zijn. Een zaterdag? Nee, een zondag lijkt toch meer geschikt. En blijkt nu dat bijna alle zondagen reeds volzet zijn. Een huifkartocht zonder huifkar is een vrij belachelijk zicht... Dan maar een andere datum uitkiezen. Ik denk dat ik morgen maar eens enkele mensen opbel en dan een nieuwe datum plan.

Kiosk: bezoek dierenasiel Waarschoot

Onze reporters Tony en Etiënne brachten een bezoek aan het dierenasiel in Waarschoot. Enkele weken geleden gingen ze al eens langs bij een andere afdeling van dit centrum, in Evergem. Het minste wat je van Kiosk kan zeggen is dat we diervriendelijk zijn.
Storing

Door een technisch probleem zijn er even geen nieuwe berichten

dinsdag, februari 13, 2007

Burgemeester en schepen brengen bezoek aan beschut wonen

Op 6 februari brachten burgemeester Mr. De Wispelaere en schepen van sociale zaken Mr. Van Hove (Evergem) een bezoek aan het plattelandscluster van Beschut Wonen Domos.

Het bezoek startte in een woning zelf (Weegse) met een aperitief. De beide politici kregen uitleg over het ontstaan en evolutie van beschut wonen. Een aangename maaltijd was het moment om een aantal zaken ter sprake te brengen. Onze reporter Tony had het ondermeer over het zoeken naar een oplossing in een zaak van een vrouw. Deze kwam ter sprake in een artikel "postnatale depressie als moordenaar". Tony hoopt met de hukp van Mevr. Joke Schauvlieghe, schepen in Evergem en parlementair iets te kunnen oplossen in deze zaak.
Tony herinnerde schepen Van Hove ook aan het leggen van de nodige contacten met VZW Obra en VZW Den Dries in verband met de sexcheques. Kiosk had graag een interview met al deze partijen over dit onderwerp.
Tot slot werd aan de burgemeester een aanvraag overhandigd die Tony en Robert samen hadden opgesteld over de toegankelijkheid van het nieuwe nog te bouwen sportterrein. Ze hopen dat ook voor mindermobiele mensen het terrein bereikbaar zal zijn.
Na het bezoek aan het huis in de Weegse werd ook een bezoek gebracht aan het huis in De Bernt. Daar werd de politici en aanwezigen koffie met taart aangeboden. De mooi onderhouden tuin, werk van Ghieslain, werd door iedereen bewonderd.

Past hier nog een woord van dank aan de verantwoordelijke van de plattelandscluster van Domos, Mevr. Rita D'Hooge, die instond voor de organisatie, alsook aan Monique Gevaert, begeleidster, en Joris Vermeulen, de coördinator van Domos.

(verslag van Tony Rosseel)

Onze dank gaat uit naar

Kunst en psychiatrie

PC Sint-Jan de Deo, sinds jaar en dag gelegen vlakbij het Gentse stadscentrum, organiseert van maandag 19 februari tot zondag 18 maart een kunstzinnig wandelparcours doorheen de nieuwe en geherconditioneerde gebouwen. Panamarenko, Alex Windey, Jan De Regge revisited, Sergey Bratkov, Mark Cloet, Sterk Werk, Anne Verbeke, Johan Anthonis, 121 kleitabletten, Guy Rombouts en vele anderen komen aan bod.Elke dag tussen 14 en 16 uur kan u terecht in PC Sint-Jan de Deo, Fratersplein 9, 9000 Gent.

vrijdag, februari 09, 2007

"We nemen geen ex-psychiatrische patiënten aan"

Dit hoorde de sociaal assistente vandaag aan de telefoon toen ze voor een patiënt belde naar een werkgever.

Er is nog heel veel werk aan de winkel om iets te doen rond vooroordelen. Dat is duidelijk...

Sleins audiovisueel archief (Sava)

Om gesprekken en visuele gegevens over Sleidinge voor het nageslacht vast te leggen, wordt het Sleins Audiovisueel Archief (Sava) opgericht.

Die vereniging wil onder impuls van Joris Laroy, Carlos Van Hoorebeke en Joris De Wildeman onder meer interessante inwoners interviewen, oude filmpjes digitaliseren, merkwaardige voorwerpen fotograferen en foto's inscannen. Wie wil meehelpen aan de opbouw van dat archief, is welkom op Sava's startvergadering op zaterdag 24 februari van 13 tot 15 uur in 't Klokhuis, Schoolstraat 7. Info: Joris Laroy tel. 09-357.43.23

(bron: Ivan Van Hove in Het Nieuwsblad)

Kiosk sociale actie

Over het toekomstig voetbalterrein aan de Weegse, naast de psychiatrische instelling.

Het blijkt meer en meer zeker te worden dat het terrein naast de instelling voorbestemd is tot voetbalterrein. Daarom zijn medewerkers van Kiosk, Tony en Robert, er heel snel bij om rond deze voorziening een aantal suggesties te doen aan burgemeester De Wispelaere. Er wordt gevraagd om bij de accommodatie aandacht te hebben voor minder mobiele mensen zoals rolstoelgebruikers en senioren. De brief is ondertussen opgestuurd naar de burgemeester.

Kiosk redactievergadering

We hebben net een bijeenkomst voor Kiosk achter de rug en daarin hebben we vragen opgesteld voor het interview met veldloper Tom Van Hooste. We bereiden ons op die interviews steeds voor maar de vragen zelf kunnen nog wel eens afwijken omdat we ons op het ogenblik zelf laten inspireren door wat onze gast vertelt. Het viel ons op bij de voorbereiding dat we zo weinig veldlopers kennen, in grote tegenstelling tot veldrijden. Hoe komt het dat veldlopen zoveel minder populair is? Interesseren we ons pas voor een sport als er Belgen meedoen op het allerhoogste niveau? Het is een verschijnsel dat herkenbaar is. Tennis is na de prachtprestaties van Clijsters en Henin nooit eerder zo populair geweest. De aandacht voor het internationaal voetbal neemt af naarmate de prestaties van de Belgen steeds slechter worden. Supporters laten het meer afweten als degene waarvoor ze supporteren het ook wat laten afweten. En toch... Tom Van Hooste is niet van de minste. We leggen hem deze vraag naar populariteit zeker voor volgende week vrijdag.

In deze voorbereidende vergadering werd ook nog eens opgeroepen om mee op te interview naar het dierenasiel in Waarschoot. Er zullen een vijftal Kioskreporters aanwezig zijn.

donderdag, februari 08, 2007

Ouderen met dementie beter af in kleinere woonvorm

Het Nederlandse Trimbos organiseerde een onderzoek in verband met opvang voor dementie.

Met zes mensen in een eengezinswoning of met zestig andere dementerende ouderen in een grootschalig verpleeghuis? Helpen met aardappelen schillen voor het avondeten, of een opgediende maaltijd uit de gaarkeuken?
Uit de resultaten van het door het Trimbos-instituut en het VUmc gezamenlijk uitgevoerde onderzoek, blijkt dat ouderen met dementie beter af zijn in een kleinschalige woonvorm dan in een grootschalig verpleeghuis. Bewoners hebben minder hulp nodig bij hun dagelijkse activiteiten en zijn meer bij elkaar betrokken. Ook genieten zij meer van de omgeving en hebben ze vaker iets om handen. Gedragsproblemen komen bij deze ouderen overigens net zo vaak voor als bij ouderen in grootschalige verpleeghuizen.
Daarnaast blijkt ook het verzorgend personeel liever in kleinschalige woonvormen te werken. Ze zijn tevredener, ervaren meer sociale steun van elkaar, hebben meer plezier in hun werk en daardoor ook minder burn-out klachten dan hun collega’s in verpleeghuizen. Het personeel in kleinschalige woonvormen werkt vaak in een klein vast team dat zelf de touwtjes in handen heeft, terwijl de organisatie in grootschalige verpleeghuizen hiërarchischer is. Dat verschil zou een verklaring kunnen zijn voor de positieve effecten van kleinschalig wonen.
Ook de familieleden van bewoners zijn tevreden over de kleinschalig wonenprojecten. Ze vinden dat verzorgenden minder gehaast zijn in de omgang met de bewoners. Bovendien zijn ze van mening dat er meer respect is voor de belevingswereld van de bewoners en de gevoelens van de familieleden. Voor de zorgbelasting en gezondheid van de familieleden blijkt het echter niet uit te maken of een opname in een kleinschalige woonvorm of een grootschalig verpleeghuis plaats heeft: de situatie van familieleden ondergaat in beide gevallen een aanzienlijke verbetering.

(voor meer info over de onderzoeksresultaten lees hier)

Kleuters zetten koksmuts op

Juf Caroline tovert klas om tot restaurant

Samen met hun juf Caroline Mechelinck toverden veertien kleuters van school De Regenboog (Ertvelde) hun klasje om tot restaurant De Kleurdoos. Daar serveerden de piepjonge koks en obers de gasten een aperitief, voor- en hoofdgerecht en een dessert.

(lees meer hier: bron Ivan Van Hove uit Het Nieuwsblad)

Kiosk

In elke Kioskvergadering zit een gedeeltel brainstorm over de personen die we willen interviewen. Eens we iemand gekozen hebben begint het zoeken naar een emailadres of een telefoonnummer. Zo slaagden we erin om ondermeer Vera Dua, Wilfried Martens, Jean-Marie Pfaff, Luc De Vos, Kristien Hemmerechts, Guido Van Heulendonk, Etiënne De Wilde... te interviewen. Ze kwamen graag langs en stonden ons uitgebreid te woord.

Bij Kristien Hemmerechts werden we zelfs thuis op de koffie uitgenodigd en zaten we in de living waar ooit Herman De Coninck moet gezeten hebben. Het zijn van die momenten die je bij blijven. Kristien vond de directheid van de vragen die door onze medewerkers werden gesteld ook opvallend en charmant. Ze vertelde vrijuit over haar zus die ook in de psychiatrie is opgenomen.

Een ander zeer bijzonder interview was dat met Wilfried Martens. We werden uitgenodigd op zijn bureau in Brussel. Toen zijn secretaresse zag dat we met een tiental mensen op bezoek kwamen schrok ze even. Dat was volgens haar niet afgesproken. Toen ze terug kwam van Mr. Martens gaf de brede glimlach op haar gelaat meteen aan dat het aantal geen probleem was voor de man die zelf uit Sleidinge afkomstig is. Naast zijn politieke carrière vertelde hij ons dat hij een zoon heeft die opgenomen is in de psychiatrie.

Misschien is dat nog het meest zinvolle van interviews met bekende Vlamingen: dat ze outen dat ook zij kennissen of familie hebben die in de psychiatrie zijn opgenomen.

Vorige vrijdag spraken we af om Marc Reynebeau te vragen voor een interview. We zullen hem dan vast en zeker vragen hoe het voelt om net niet de slimste mens ter wereld te zijn.

woensdag, februari 07, 2007

De KLant Is Koning (Klik)

De Klik is een ontmoetingshuis voor mensen met psychosociale problemen.

Wie geregeld aan de Hundelgemsesteenweg passeert, heeft het bord ter hoogte van huisnummer 270 ongetwijfeld al zien staan. De KLIK is een ontmoetingshuis voor mensen met psychosociale problemen. Zij kunnen er op dinsdag en woensdag terecht voor een gezellige babbel en tal van activiteiten. Het gaat om een initiatief van Psychiatrisch Centrum Caritas en beschut wonen De Nieuwe Horizon.

De klanten van De KLIK zijn vooral mensen uit de geestelijke gezondheidszorg. Ze zijn niet meer in behandeling maar ondervinden toch wat problemen om hun vrije tijd op een zinvolle en aangename manier in te vullen. “Onze klanten hebben nood aan contact. Door omstandigheden gaat de stap naar de maatschappij tijdelijk iets moeilijker”, weet Magda Fouquaert “Veel alleenstaanden voelen zich bijvoorbeeld eenzaam. Ze gaan af en toe op gesprek, in de geestelijke gezondheidszorg of zitten in een project voor beschut wonen. Deze mensen functioneren op alle vlakken goed maar gaan niet graag alleen ergens naartoe. Wij bieden hen een aangename vrijetijdsinvulling, en vormen zo een brug naar de samenleving.”
Intussen is De KLIK uitgegroeid tot een gezellige ontmoetingsplaats. De alcoholvrije formule doet het uitstekend, er heerst altijd een goede sfeer. “We kunnen al een aantal mensen tot onze vaste klanten rekenen. Overigens komen ook familieleden, vrienden en kennissen af en toe mee. Wel merken we dat ons publiek altijd varieert. Mensen komen hier een tijdje en vinden nadien gemakkelijk de weg naar een andere vrijetijdsbesteding. Er worden ook meer en meer koppeltjes gevormd, vriendschapsrelaties opgebouwd, enz.", merkt verantwoordelijke Fouquaert tevreden op.

Het ontmoetingscentrum vult duidelijk voor een stuk de leemte in die volgt op het ontslag uit een instelling voor geestelijke gezondheidszorg "Er is in feite weinig nazorg. Via De KLIK leren ze wat ‘sterker’ worden. Anders dan in bet begin kunnen hier nu ook mensen terecht die nog wel zijn opgenomen maar binnenkort ontslagen zullen worden. Ook de bewoners van verzorgingstehuis “de Wadi”, het nieuwe psychiatrische verzorgingscentrum in de Poelstraat, zijn welkom”, legt ze uit.

De Klik kan je wat betreft werking naast Poco Loco plaatsen. We denken dat het een goede zaak is om zoveel mogelijk kleine plaatselijke initiatieven op dit vlak te zien ontstaan, liefst met een band naar de plaatselijke gemeenschap zodat integratie gestimuleerd wordt.

Ontmoetingscentrum De Klik, Hundelgemsesteenweg 270, contactpersoon Magda Fouquaert, tel. 09 252 16 45 of 09 210 47 70, e-mail mailto:magda.fouquaert@pccaritas.zvi.org?subject=Klik, open op dinsdag & donderdag van 16 tot 21 uur

dinsdag, februari 06, 2007

Joka

Afgelopen zomer kwamen Sarah,, Julie, Freya, Jelke en Annelies de patiënten een week vakantie brengen.

Een aantal van de meisjes komt donderdag nog eens langs om pannekoeken te bakken. Het wordt een aangenaam weerzien en er zullen allicht plannen gemaakt worden voor een volgend zomerkamp.

Ik loop door een straat...

1. Ik loop door een straat
er is een diep gat in het trottoir.
ik val er in
ik ben verloren...ik ben radeloos
het is mijn schuld niet
het duurt eeuwig om een uitweg te vinden

2. Ik loop door dezelfde straat
er is een diep gat in het trottoir
ik doe alsof ik het niet zie
ik val er weer in
ik kan niet geloven dat ik op dezelfde plek ben
maar het is mijn schuld niet
het duurt nog lang voor ik eruit ben

3. Ik loop door dezelfde straat
er is een diep gat in het trottoir
ik zie dat het er is
ik val er weer in...het is een gewoonte
mijn ogen zijn open
ik weet waar ik ben
het is mijn schuld
ik kom er direct uit

4. Ik loop door dezelfde straat
er is een diep gat in het trottoir
ik loop er omheen

5. Ik loop door een andere straat

(uit 'Het Tibetaanse boek van leven en sterven', Sogyal Rinpoche)
met dank aan Christiaan voor de inzending

maandag, februari 05, 2007

Huifkartocht

Op zondag 19 augustus organiseren we samen met de buurt een huifkartocht in de vorm van een sneukeltoer.

Deze ochtend kwamen Rachel, Rosette en Nadine langs om verder voor te bereiden. Ze hebben dit weekend de tocht uitgeprobeerd en kwamen aan 25 tot 30 kilometer. Als je weet dat een paard vijf kilometer per uur doet dan reken je correct als de tocht een achttal uur zal duren, met de haltes inbegrepen.

Nu al hebben we een aantal sponsors die voor versnaperingen zullen zorgen. Patiënten en personeelsleden van de instelling zullen zorgen voor vlaai, rijstpap... We voorzien nog een aantal verrassingen.

Er is nog wel wat voorbereidingswerk maar alles valt al in de juiste plooi.

Ondertussen kijken we ook al uit naar de datum waarop we ons Slenne Feest zullen organiseren. Het zal zeker en vast een zondag begin juli zijn.

Over Zuid-Afrika

Socioculturele Vereniging De Pompe uit Sleidinge brengt een reisverslag

Eind november 2005 brachten Frank en Christine Lippens-Callens en Hilde en Peter Lissens-Dewit, bestuursleden van SCV Pompe, een bezoek aan Zuid-Afrika.
Tijdens een trip van meer dan 5000km zagen ze leeuwen, walvissen, maar ook de Vallei van de Verlatenheid en de Tafelberg.
Van Johannesburg, via het Krugerpark naar Kaapstad.
Wat er nog allemaal op hun pad kwam zal je kunnen horen en zien op hun reisverslag op vrijdagavond 9 maart 2007 om 20.00 uur in het Sanderushuis in Sleidinge.
Een selectie uit een verzameling van 1400 foto's was de bron voor een representatieve presentatie die zal worden voorzien van de nodige commentaar en van verhalen over adembenemende avonturen.

Staat een bezoek aan Zuid-Afrika ook op je verlanglijstje, dan is deze voorstelling een smaakmaker. Er zal uitgebreid gelegenheid zijn voor een gesprek en tot het inwinnen van advies bij een lekker glaasje Zuid-Afrikaanse Chardonnay.

Graag een seintje indien je wenst te komen.
Vriendelijke groeten,

Bert en Lieve Florizoone-De Wispelaere 09/357 49 08
Peter en Hilde Dewit-Lissens 09/357 62 22
Frank en Christine Callens-Lippens 09/357 62 52
Arsene en Gerda Pauwels-Mortier 09/357 33 95
Jean-Pierre Van Cauwenberghe 09/357 32 12

zaterdag, februari 03, 2007

Sleydinge op de Vrijdagmarkt in Gent

Dit café met de naam "Sleidinge" moet ooit op de Vrijdagmarkt in Gent een onderdak hebben gehad. Ik kon jammer genoeg niet de datum van de foto achterhalen...vrijdag, februari 02, 2007

Doornzele: Drie kunstenaars nestelen zich in de molen

Cultuurcentrum Evergem lanceert een proefproject in de molen.

Er wordt nagegaan of de molen in de toekomst ter beschikking kan staan van (beeldende) kunstenaars als atelier en (tijdelijke) werkplek. Drie kunstenaars bijten de spits af en nemen nu hun intrek in de molen waar zij elk een (aantal) artistieke projecten gaan uitwerken.
Tussen 2001 en 2003 werd de molen van Doornzele gerestaureerd en kreeg het gebouw een nieuwe uitstraling. Ontdaan van haar wieken, zonder molenaar of graan, werd het voor de gemeente Evergem daarna even zoeken naar een nieuwe bestemming. Weldra komt er beweging in de molen.De eerste kunstenaars die er neerstrijken, zijn Anja Hellebaut, Peter Aers en Laetitia Verhetsel.

Monumentenstrijd: Oostvlaamse deelnemers


U kan nog tot 4 februari stemmen op één van Oostvlaamse kandidaten voor de monumentenstrijd. Wij van Kiosk kiezen voor de monumenten die het dichtst in onze buurt liggen. Stem dus ofwel voor de boekentoren in Gent of het kerkhof Campo Santo in St.-Amndsberg

Sleidinge Kiosk-interview met veldloper Tom Van Hooste

Op vrijdag 16 februari om 10.00u ontvangen we in PC Sleidinge de winnaar van de crosscup 2006 en Belgisch kampioen 2005.Tom Van Hooste is 34 jaar en doet als prof aan atletiek sedert 2001. In 2005 was hij nog vierde op het Europees kampioenschap."Ik ben via de scholenveldlopen in de atletieksport terechtgekomen", vertelt Tom Van Hooste. "Aanvankelijk liep ik met de school enkel in mijn gemeente Stekene (Oost-Vlaanderen), maar nadien ook in de provincie en verder. Ik ben bij het veldlopen gebleven, een beetje tegen de zin van mijn vader die in mij een veldrijder zag. Ik heb mij toegelegd op het veldlopen maar bereid me nu ook voor op de marathon"

donderdag, februari 01, 2007

kunst en autisme

het werk van autistisch savant Gregory Blackstock

Een autistisch savant is een autistisch iemand met zeer bijzondere geestelijke vermogens op een bepaald terrein. Sommige kunnen razendsnel zeer gecompliceerde berekeningen in hun hoofd uitvoeren. Andere savants hebben een zeer sterk ontwikkeld geheugen voor bepaalde dingen. Ze kennen bijvoorbeeld een hele boekenkast uit het hoofd of kunnen een stuk muziek feilloos naspelen dat ze jaren geleden hebben gehoord. De Schotse schilder Wawro kon uit het geheugen zeer gedetailleerde tekeningen maken en kon zich ook al zijn tekeningen herinneren, terwijl hij verder ernstig geretardeerd en autistisch was.

Gregory L. Blackstock is een autistic savant die visuele lijsten maakt.
Elke tekening stelt een categorie voor. Hij kiest een onderwerp: vliegtuigen, mieren... en daarna doet hij zeer nauwgezet opzoekingswerk in bibliotheken. Dan maakt hij tekeningen. Het is zijn manier om allerlei dingen in het leven een plaats te geven. Hij is ook een accordeonist met een repertoire van honderden liedjes. Hij kan zich in een 12-tal talen uit de slag trekken en hij kan zich gebeurtenissen uit het verleden zeer precies herinneren. Zijn moeder was een kunstenares maar zelf kreeg hij nooit een opleiding. Hij begon met zijn tekenlijsten op 40-jairige leeftijd en in 2004, op 58-jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste tentoonstelling in een galerij.

Arno in Eeklo

Muziekclub N9 en CultuurCentrum De Herbakker presenteren:
ARNO try-out Jus de Box-tourneepolyvalente zaal CC De Herbakker - donderdag 5 april - 20u30

Zijn twee concerten in de AB zijn uitverkocht en ondertussen loopt ook de voorverkoop voor zijn aangekondigde concert in Vorst Nationaal als een TGV, maar Arno en groep moeten nog een beetje opwarmen voor het zover is. Zijn 32ste cd Jus de Box is net uit en er zijn nog eens 28 concerten in Frankrijk aangekondigd, maar eerst doen Arno en zijn muzikanten nog 5 try-out concerten in België. Het is niet de bedoeling dat dit breed uitgesmeerd wordt in de nationale pers, maar 420 gelukkige Meetjeslanders kunnen er op donderdag 5 april wel getuige van zijn dat Arno live weer uiterst scherp staat. Dan vindt namelijk het eerste try-out-concert plaats in CC De Herbakker. Dit dankzij een gunstige wind en de nodige connecties.
Tickets kosten € 18, max 10 tickets per persoon.
Beslis snel en zeg het voort...
Reservatie enkele telefonisch (09 378 40 90)

Sleidinge Cultuurcentrum

het Nieuwsblad biedt vrijkaart aan voor concert Janu

Als U snel een mail stuurt naar lieve@make-my-day.be dan maakt U misschien nog kans op een vrijkaart voor het concert van harpiste Janu. Het concert gaat door op zondag 4 februari om 15.00u. U kan meer lezen hier.

Psychiatrisch centrum Sleidinge en de buurt

Gisterenavond kwamen we voor de tweede maal samen om de buurtactiviteit verder te organiseren.

Patiënten, personeelsleden en buurtbewoners zaten samen aan tafel. De huifkartocht zal doorgaan op zondag 19 augustus en we hebben een voorlopige route uitgestippeld die ondermeer zal lopen over Lembeke en Wippelgem. Een aantal buurtbewoners gaan de tocht verder met de wagen uitstippelen. Er zullen een aantal stopplaatsen voorzien worden met allerlei versnaperingen. Een groot deel ervan zal door de patiënten worden klaargemaakt. We denken aan vlaai, rijsttaartjes... Eén ding is zeker: de besprekingen worden vervolgd.