donderdag, november 30, 2006

Kiosk ten dienste van...

Oxfam wereldwinkel Sleidinge

Als het voor een goed doel is dan steken we bij Kiosk extra de handen uit de mouwen. Onze vrijwilligers gaan vanaf morgen op pad om de nieuwste uitgave van het Oxfam-magazine bij de Sleidingenaars in de brievenbus te stoppen.

Sociale woningen

lange wachtlijsten

De wachtlijsten zijn lang, vaak erg lang. Dit blijkt ook in Sint-Niklaas. Daar probeert men een zeer grote openheid uit. Je kan er de wachtlijst raadplegen op het internet. Omwille van de bescherming van de privacy krijg je als wachtende een cijfer. Met die code kan je nagaan hoe snel je hogerop komt op de wachtlijst. Zo kan je daar zien dat de eerste op de lijst ingeschreven stond sedert 1998. Maar liefst een wachttijd van acht jaar dus. Deze toestand is niet uitzonderlijk voor Sint-Niklaas, maar kenmerkend voor heel Vlaanderen.

Ook vanuit de psychiatrische instelling is de vraag naar betaalbare woningen zeer groot. We ondersteunen dan ook elk initiatief dat iets wil ondernemen om de wachtlijsten in te korten. Wat Sint-Niklaas doet lijkt ons een zeer goede zaak. Ze laten open en duidelijk zien dat er daar ondertussen 1302 mensen wachtende zijn.

Aardvark (2)

Momenteel zit Aardvark in de afwerkingsfase van een nieuwe mini cd.
Er zullen 4 nummers op staan, waarvan er 2 opgenomen zijn in de Radio 1 studio met Dirk Blanchart.
Op de cd staat een ode aan Eddy Wally. Het heet; Eddy, de keizer van 't schuone Vloamse lied. Het werd ten huize Wally al ten berde gebracht en is nog tot deze middag te zien op AVS in Goe volk met Martin de Jonge

woensdag, november 29, 2006

Overleg tussen psychiatrische instelling en buurt

Alweer zijn er drie maanden verlopen en de volgende bijeenkomst van het Overlegplatform, dat inmiddels de afkorting OPCS (overlegplatform psychiatrisch centrum Sleidinge) heeft, gaat volgende week door


We zullen zoals steeds starten met het overlopen van de berichten die binnengekomen zijn op het meldpunt.

We evalueren het bezoek van Okra (Evergem- Wippelgem) van 12 oktober.

We spreken een datum af waarop een beperkte groep zal nadenken over het organiseren van een activiteit met patiënten, personeelsleden en buurtbewoners.

We hebben het over voorstellen voor deze website

We kondigen een nieuwe buurtactiviteit aan en kijken na of er vanuit de buurt nog medewerkers zijn.

Zoals U ziet plannen we heel wat positieve acties naar de buurt toe. Misschien hebt U zelf nog voorstellen. Kom gerust langs op woensdag 6 december om 20.00u in St.-Jozef in vergaderzaal 5.

AardvarkOp zaterdag 27 januari neemt Aardvark een live-cd op in CC Stroming te
Evergem-Sleidinge.
Aardvark krijgt die avond muzikale steun van :

Micha Vandendriessche - Drums (The Slowclub - LivingStone - 't Schoon
Vertier - Ann Pierlé)
Jorg D'hondt - Contrabas (The Incredible Time Machine - LivingStone
- 't Schoon Vertier - Flaumandrum)

Country-folk in de beste Amerikaanse traditie. De teksten zijn geworteld in de Vlaamse klei en de moerstaal is het Slejns. (Sleidinge / O-Vl)U hebt nog nooit gehoord van “toatsespap” en kan zich de arbeidsvreugde na het trekken van de coloradokevers niet herinneren? Geen nood, Aardvark neemt U mee op een trip naar la Flandre profonde.De belangrijkste troeven van Aardvark zijn; muzikaliteit, innerlijke schoonheid en interactie met de levende lijven, aanwezig in het publiek.

Aardvark is Michel Goessens en Werner Dumez

dinsdag, november 28, 2006

Beschut wonen Domos zoekt nieuwe coördinator

kijk hier voor info

Werkingstoelage voor culturele organisaties

De gemeente voorziet 2.643 euro voor de werkingskosten van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem en daarnaast werd 23.787 euro verdeeld onder de Evergemse amateurkunst- en socio-culturele verenigingen

Evergem heeft bezwaren tegen nieuw ontwerp strategisch plan voor Gentse kanaalzone ‘Wel-varende kanaalzone in stroomversnelling na de sluis’

De gemeenteraad heeft een aantal fundamentele bezwaren tegen het ontwerp strategische plan van de Gentse kanaalzone – ‘Wel-varende kanaalzone in stroomversnelling na de sluis’. De raad heeft dan ook een ongunstig advies uitgebracht over het ontwerp. Dit advies wordt nu overgemaakt aan het projectbureau Gentse kanaalzone.

In juni 2002 stelde de stuurgroep van het subregionaal netwerk Gentse kanaalzone (SRN) – waar ook Evergem lid van is - het ‘Voorstel van strategisch plan voor de Gentse kanaalzone’ vast. Met het plan willen alle betrokken actoren uit de kanaalzone het toekomstbeeld op lange termijn vastleggen voor het gehele gebied. Het bevat ook een uitvoeringsprogramma om dat toekomstbeeld werkelijkheid te laten worden.Het voorstel werd in oktober 2002 ook voorgelegd aan de Evergemse gemeenteraad. Op basis van aanvullende onderzoeken, bezwaren, gewijzigde elementen in de plannings- en beleidscontext… is het strategisch plan in de loop van de volgende jaren dan bijgesteld. Als lid van het SRN dient de gemeenteraad van Evergem een eindadvies op de bijgestelde tekst uit te brengen voor 30 november 2006. Het is de bedoeling dat na eventuele wijzigingen in functie van de adviezen de tekst in 2007 definitief door de stuurgroep van het SRN en door het Subregionaal overlegorgaan voor het Gentse zeehavengebied wordt goedgekeurd en ondertekend.Wel-varende kanaalzoneHet ontwerp strategisch plan voor de Gentse kanaalzone ‘Wel-varende kanaalzone in stroomversnelling na de sluis’ bestaat uit vier delen:

Deel 1 - Situering van de Gentse kanaalzone en het opzet van het strategisch plan. Het is een informatief deel dat geen keuzen of opties bevat.

Deel 2 - Het ‘streefbeeld’ is het richtinggevend deel. Dit bevat de keuzen en opties die voor de lokale partners in de Gentse kanaalzone van kracht zijn om toekomstige situaties, mogelijkheden en ontwikkelingen kwaliteitsvol te verantwoorden. Centraal hierbij staat het principe van duurzame ontwikkeling, niet alleen binnen de afzonderlijke beleidsterreinen, maar vooral in een verdere en sterkere integratie van die verschillende beleidsterreinen. Het plan bevat een uitgebreid actieprogramma, dat moet toelaten om op een redelijke termijn de doelstellingen te realiseren.

Deel 3 - De ‘realisatie’ is een uitvoeringsprogramma dat noodzakelijk is om het toekomstbeeld
werkelijkheid te laten worden. Het gaat hierin bijvoorbeeld over de uitbouw en optimalisering van bedrijventerreinen en economische zones, de leefbaarheid van dorpen en woonwijken en het verwijderen of verplaatsen van onleefbare woninggroepen. Verder komt hier de milieukwaliteit aan bod, recreatie, infrastructuur en mobiliteit…

Deel 4 – Het deel over de kernbeslissingen is bindend voor de lokale partners. Hierin zijn de essentiële keuzen en opties en hun effectieve inspanningen en engagementen vastgelegd (zowel inhoudelijke als financiële) voor de eerstkomende jaren.

Bezwaren
Over een aantal aspecten van het plan heeft de gemeenteraad fundamentele bezwaren geuit.
Op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dient maximum 5 procent ecologische infrastructuur in de zeehavens voorzien te worden. De gemeenteraad is van oordeel dat de ecologische infrastructuur moet voorzien worden binnen de afbakeningslijn van de zeehavens.
Met betrekking tot de realisatie van de ecologische infrastructuur binnen de afbakeningslijn van de zeehavens is de gemeenteraad van oordeel dat de ecologische infrastructuur slechts kan gerealiseerd worden nadat deze economische activiteit uitgedoofd is.
Met betrekking tot het scenario waarbij de Kalevallei naar voren wordt geschoven als mogelijke zone ter realisatie van de ecologische infrastructuur is de gemeenteraad van oordeel dat gezien dit gebied niet gelegen is binnen de afbakening van de zeehaven de ecologische infrastructuur niet kan voorzien worden binnen dit gebied.
De gemeenteraad is ook van oordeel dat er voldoende aandacht moet zijn met betrekking tot het openbaar vervoer tussen de kanaaldorpen en de omliggende steden en gemeenten en meer bepaald voor een goede verbinding tussen Doornzele en Zelzate.

De integrale tekst van het Ontwerp strategisch plan Gentse kanaalzone is te vinden op www.gentsekanaalzone.be

maandag, november 27, 2006

het verborgen deel van de Weststraat (Sleidinge)

Als je in de Weststraat (Sleidinge) loopt en je bent op zoek naar nummer 100 dan moet je deze zijstraat, die nog steeds Weststraat heet, in.

vrijdag, november 24, 2006

Opnieuw rust in aantal Kerkwegels

Kerkwegels zijn vaak historische verbindingen tussen straten of wijken en liggen doorgaans in landelijk gebied. Blijkbaar nodigt dat brommer- en quadrijders nogal eens uit om er tegen hoge snelheid en met veel lawaai doorheen te scheuren. Om een eind te maken aan de overlast die daarbij ontstaat, wordt in een aantal kerkwegels de toegang voor gemotoriseerd verkeer verboden: de Meerbeekschenreep, de Meulestraetewegel (Kattenwegel) en de Hoekskenskerkwegel.

De kerkwegel Meerbeekschenreep ligt tussen Meerbeke en de Meersstraat. De Meulestraetewegel (Kattenwegel) ligt tussen de Dellaertsdreef en de Mithremstraat. De Hoekskenskerkwegel ligt tussen de Dellaertsdreef en Langendam.Aan elke toegang tot een van deze kerkwegels komt er een bord C3 (verboden toegang voor gemotoriseerd verkeer) met een onderbord ‘uitgezonderd aangelanden’. Daardoor zullen enkel fietsers er nog in mogen en bewoners die via de wegel hun woning, grond of garage moeten kunnen bereiken.Deze beslissing (aanvullend reglement) wordt nu ter goedkeuring overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Als er geen opmerkingen meer zijn, kunnen de borden worden geplaatst en wordt de nieuwe verkeerssituatie van kracht.

donderdag, november 23, 2006

Weststraat 100

Drie Kioskreporters gaan op zoek naar het nummer 100.

Vandaag wordt de Weststraat uitgekozen. Het is onze bedoeling om de Sleidingenaars zelf een gelegenheid te geven zich hier voor te stellen. In de loop van de volgende maanden zullen reporters in verschillende straten (waarschijnlijk alleen maar lange straten) aanbellen aan het nummer 100 in de hoop dat we worden binnengelaten voor een babbel.

We hebben geluk. Katrien Hulpia en Raf Van de Gehuchte blijken gastvrije mensen. Katrien zet de stofzuiger even opzij en vraagt ons of we iets willen drinken. We vertellen haar dat het nummer 100 in de Weststraat niet makkelijk te vinden is. De huisnummers verspringen van 106 plots naar 88. Na een tweetal keer om en weer te lopen beslisten we de smalle zijstraat in te lopen en dat bleek het ontbrekende stuk Weststraat te zijn. Katrien vertelt ons dat ooit een dokter van wacht er een tijd heeft over gedaan om haar huis te vinden. Haar tuin komt achteraan uit in de nieuwe wijk, maar haar nummer verwijst naar de Weststraat.

Katrien heeft nog een tijdje gitaar gespeeld en was tot tien jaar geleden de cafébaas van het Tierlantijntje in Belzele. Fier vertelt ze ons dat zij min of meer Jasper Steverlinck heeft ontdekt door hem in haar café een kans te geven om op te treden. Ze weet nog dat iedereen stijl achteroversloeg toen men zijn stem hoorde. Luc De Vos die daar in die vroege periode zeer vaak kwam beloofde Katrien om Jasper onder zijn vleugels te nemen. Het verdere verhaal van Arid, waarvan Jasper de leadsinger is, was een succesverhaal. Katrien organiseerde met haar artiesten (verder ook Pink Flowers, Candidates, Lieven Tavernier, Paranoid Polaroids, Les Charmeurs) optredens en kampvuren. Ze denkt met plezier terug aan die tijd.

Nu werkt ze als poetsvrouw bij het OCMW en doet ze in de namiddag de boekhouding van haar broer die in de arduinsector werkzaam is. Ze woonde vroeger in Evergem en in Belzele maar is blij in Sleidinge te wonen. Er zijn heel veel winkels in de buurt die dan ook nog eens open zijn op zondag. Een groot verschil met Belzele waar men helemaal afgesloten zit. Iedereen op Sleidinge is behulpzaam en vriendelijk. Er was slechts één minpunt en dat was de diefstal van haar hond, een Jack Russell, nu anderhalf jaar geleden. Ze heeft er alles aan gedaan om hem terug te vinden maar het is niet gelukt.

Als we weg willen gaan zegt Katrien dat we ons niet moeten haasten, de stofzuiger kan nog even wachten. Het leven is zo al gehaast genoeg, zegt ze, en ze voegt eraan toe: Never forget to take the time to smell the roses.

Bedankt Katrien voor de gastvrijheid en de aangename babbel

woensdag, november 22, 2006

Gezin van Paemel: gesprek met Danny (Eduard) De Decker

Kioskreporters Robert en Patrick zagen op 11 november het toneelstuk opgevoerd door het Evergemse Strobos
Kiosk: Hoe zijn jullie er toe gekomen om het stuk “Het gezin Van Paemel” uit te brengen?
Danny De Decker:
Wij zijn een groep acteurs die reeds vele klassieke toneelstukken heeft gebracht en we wijken van dat idee niet af.

Kiosk: Hoeveel acteurs telt Strobos?
Danny De Decker:
Dat hangt af van welk stuk er gespeeld wordt. Er zijn vele mensen aangesloten en iedereen kan zich aanmelden als er een stuk voorbereid moet worden. Wij hebben reeds vele klassiekers gebracht en telkens is de spelersgroep anders samen gesteld. Het zijn altijd toffe mensen die zich inzetten om het stuk tot een goed eind te brengen. Ook na deze voorstelling hadden we een goed gevoel. Het is toch een beloning na het vele repeteren.

Kiosk: Hoe komt het dat acteurs in dit stuk niet meer achter de coulissen plaatsnemen als ze niet spelen?
Danny De Decker:
Als je buiten de lichtbalk treedt dan betekent het dat je niet meer deel neemt aan het spel. maar we gaan niet van het toneel. De mensen moeten zien dat ik ook maar gewoon Danny De Decker ben en op scène Eduard. Als ik buiten de lichtbundel stap ben ik gewoonweg weer mezelf. Dat was het opzet van deze bewerking van het toneelstuk. Acteurs verkleden zich ook op de scène. We willen gewoon duidelijk maken waar het speelvlak begint en eindigt. Je ziet op de scène ook een camera, in plaats van een Leuvense stoof. Dat betekent: God ziet U. Op die manier wordt het traditionele toneelstuk in een moderne versie omgezet.

Netwerk Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie Groot-Gent is verhuisd

Psychiatrische thuiszorg of hulp aan huis na ontslag

Ook vanuit onze instelling wordt heel vaak beroep gedaan op psychiatrische thuiszorg. Als patiënten op ontslag gaan dan willen ze vaak nog verder begeleid worden. Ze kunnen terecht in het dagcentrum, maar een aantal van hen krijgt ook psychiatrisch thuiszorg. Dat betekent heel concreet dat er iemand aan huis komt om de patiënt verder te begeleiden. Meestal werken deze thuisbegeleiders binnen een netwerk met nog andere hulpverleners en zijn er overlegmomenten waarop de cliënt ook aanwezig kan zijn.

Het Netwerk Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie Groot-Gent nam recent zijn intrek in de gebouwen van PC Sint-Camillus. Het nieuwe adres is bijgevolg:
Beukenlaan 20
9051
Sint-Denijs-Westrem

Alle andere contactgegevens blijven dezelfde:
tel.: 09 / 223 58 80
gsm: 0479 / 85 44 00

(info van PopovGGZ)

Getuigenissen uit Ecuador

Vrijwilligers brengen hun verhaal over dit bezoek


Tijdens de paasvakantie 2006 reisden 13 vrijwilligers, enkele ambtenaren en een officiële delegatie van het gemeentebestuur naar Guaranda in Ecuador. Evergem heeft al ruim drie jaar een stedenband met deze stad. De groep kwam terug met een rugzak vol indrukken, verhalen, herinneringen en foto’s waar iedereen nu kennis mee kan maken.
Enkele vrijwilligers staan te popelen om hun verhaal te doen. Ze hebben hun ervaringen verwerkt in een boeiend verhaal over de natuur, de cultuur en het dagelijks leven in Ecuador. Wie nog op zoek is naar een zinvolle activiteit, bijvoorbeeld voor een (leden)vergadering, kan op hen een beroep doen.De vrijwilligers bieden een heel programma ‘Getuigenissen uit Ecuador’ aan: een projectie van prachtige beelden, doorspekt met info over de Ecuadoriaanse stad Guaranda, een getuigenis van minstens drie medereizigers, een koffer vol artisanaal handwerk en gebruiksvoorwerpen.

De ‘Getuigenissen uit Ecuador’ zijn te reserveren vanaf vrijdag 1 december. Voor meer info kan men terecht bij de Dienst Internationale Samenwerking in het gemeentehuis of bij Luc Eyerman en Christiane Persan (Schoonstraat 159, tel. 09 253 16 96 (na 18 uur), eyerman.persan@skynet.be).

dinsdag, november 21, 2006

Huisartsenvereniging Evergem

Misschien hebt U nog niet gehoord van het bestaan van deze vereniging die afgekort HAVE wordt genoemd.
Ze werd als vereniging zonder winstoogmerk opgericht. De wettelijke statuten verschenen als dusdanig in het staatsblad van november 1984.
De vereniging heeft tot doel in de fusiegemeente Evergem de huisartsengeneeskunde door haar leden op een sociaal en wetenschappelijk verantwoorde manier te organiseren. Zij beoogt tevens een loyale samenwerking tot stand te brengen tussen huisartsen, specialisten, instellingen, verenigingen en andere personen die in de welzijnssector actief zijn. Zij streeft verder naar een wetenschappelijke en sociale promotie van haar leden.
Het lidmaatschap is beperkt tot de huisartsen.

Je vindt op de website ondermeer een overzicht van alle dokters in de gemeente en ook het telefoonnummer van de wachtdienst.

Krulbol vroeger en nu - expo in het cultuurcentrum

De krulbolsport is uniek in de wereld en het hart ligt in het Meetjesland. In de foyer van Cultuurcentrum Evergem - Stroming kan men vanaf donderdag 30 november naar een speelse tentoonstelling over Krulbol vroeger en nu.
De krulbolsport behoort tot het cultureel erfgoed van het Meetjesland. De Erfgoedcel Meetjesland startte een project in een samenwerking met een aantal lokale en regionale partners. Samen gingen ze op zoek naar het verhaal van deze geliefde volkssport. Cultuurcentrum Evergem werkte ook mee. Het materiaal voor en de inspiratiebron van de tentoonstelling werd geleverd door getuigenissen en voorwerpen van gepassioneerde bolders. Oude foto’s, filmpjes, bekers, truitjes, krulbollen werden door hen van de zolder gehaald. De creatievelingen van tapis plein vzw, een projecthuis voor actueel erfgoed, verwerkten het allemaal in de ‘Expo Krulbol’. Expo Krulbol vormt een speelse voorstelling over de krulbol van vroeger en nu, met haar winnaars en verliezers, de geschiedenis en zelfs enkele ontwerpen voor de krulbol van de toekomst.

De expo is gratis te zien in de foyer van Cultuurcentrum Evergem – Stroming, van donderdag 30 november tot donderdag 4 januari (maandag van 14 tot 16 uur, dinsdag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur en van 14 tot 16 uur, op dinsdag tot 19 uur). Daarna toert deze tentoonstelling in alle Meetjeslandse gemeenten en ver daarbuiten.De ‘Expo Krulbol’ is een initiatief van Erfgoedcel Meetjesland in samenwerking met tapis plein vzw, Cultuurcentrum Evergem, Belgische Krulbolbond, Vlaamse Traditionele Sporten, Sportimonium en Toerisme Meetjesland; met de steun van Toerisme Oost-Vlaanderen, COMEET en de Vlaamse Gemeenschap.

maandag, november 20, 2006

Film en foto 't Zandeken (Evergem)

De Evergemse wijk Zandeken heeft een rijke geschiedenis. Victoria Deluxe en Cultuurcentrum Evergem nemen het initiatief om er de geschiedenis van de laatste 100 jaar te registreren en te bewaren voor het nageslacht. Naar aanleiding daarvan kan men zaterdag 25 november oude filmbeelden en enkele foto's van de wijk bekijken.

De (ex-)bewoners van de Evergemse wijk Zandeken worden momenteel bevraagd naar hun verhalen en herinneringen. Bewoners worden geïnterviewd om zo hun verhalen vast te leggen, er is een fotograaf aan de slag in de wijk, er worden beeldopnames gemaakt… Geleidelijk ontdekt men zo de verhalen en de beelden die niet in de ‘boekjes’ staan. Er wordt naar gestreefd om alles tegen eind 2007 te bundelen in een herinneringsdocument.
Maandelijks heeft er ook een bijeenkomst plaats waarop de bewoners en makers elkaar ontmoeten, mee het toekomstige herinneringsdocument vorm geven, vragen kunnen stellen, voorlopige resultaten te zien krijgen. In oktober werden er al archeologische vondsten uit het Zandeken gepresenteerd en toegelicht. Tijdens de eerstkomende samenkomst, zaterdag 25 november, vertoont Lucien Buyens een Super8 film over ‘Zandekens Kermis’. De film dateert van 1980 en toont de wielerwedstrijden, het schietkraam, de ambiance in de danstent, een bolling… (duur 40 minuten). Aansluitend is er ook een fotopresentatie met oude beelden.

Iedereen is er welkom: zaterdag 25 november om 14.30 uur in de Vrije Basisschool Kluizen (Kloosterstraat 18-20, Kluizen), met koffie en koekjes. De toegang is gratis, maar men dient wel te reserveren via het cultuurcentrum (tel. 09 358 51 00, cultuurcentrum@evergem.be).

Inbrakenplaag in Meetjesland houdt aan

Al minstens dertig autokraken deze maand

Meetjesland - Er werden in november al minstens dertig inbraken in voertuigen vastgesteld, donderdagnacht nog in Assenede, Sleidinge en Ertvelde. De politie is waakzaam en roept ook de burgers op tot waakzaamheid. Het lijstje inbraken in voertuigen wordt lang in november. In Aalter hadden ze er al twee (Lomolenstraat en Kouter), in Landegem vijf (Brouwerijstraat en Kleine Heirenthoek), in Hansbeke drie (Zandestraat, Doornbosstraat, Kapellenstraat), in Eeklo elf (onder meer in de Lekestraat, Kerkstraat en Pastoor De Nevestraat) en in Maldegem vier (Adegem-Dorp en de Zwarte Zusterlaan, Vierweegse). Donderdagnacht kwamen er nog vijf bij: twee in Sleidinge (Weststraat en Herittakkerlaan), één in Ertvelde (Eeklostraat) en twee in Assenede (Zelzatestraat en Molenbosstraat). Dat brengt de teller deze maand al op minstens dertig voertuigen. ,,De daders verbrijzelden telkens een ruit van het voertuig'', zegt commissaris Yves Tuytschaever over de autokraken van donderdag. ,,In vier van de vijf gevallen werden gps-toestellen gestolen.'' Ook autoradio's en andere voorwerpen in de wagens, zoals handtassen, laptops of digitale toestellen zijn in trek. ,,Wij vragen daarom aan iedereen in de mate van het mogelijke om alle dure apparatuur, inclusief gps-toestellen, uit het voertuig te halen zodra de wagen onbeheerd op de openbare weg achterblijft.'' Ook de auto in de garage zetten of op een goed verlichte plaats kan nuttig zijn. Volgens Tuytschaever houden de politieploegen op de baan verscherpt toezicht. Ook in andere zones is er verhoogde waakzaamheid. In de Lowazone (Lovendegem, Waarschoot, Zomergem, Nevele) en Aalter-Knesselare bijvoorbeeld patrouilleren extra ploegen, ook omdat er in de donker wordende maanden meer avondinbraken zijn. Wie verdachte bewegingen opmerkt, belt best vliegensvlug het noodnummer 101.

(Bron: Het Volk, Chris Thienpondt)

Wereldmuziek op locatie

Volgende donderdag kan U kijken, maar vooral luisteren, naar A Filetta in de kerk van Sleidinge. Het gaat om Corsicaanse polyfonie. Naast traditionele werken worden ook nieuwe creaties gebracht. De voorstelling begint om 20.00u en kaarten zijn te verkrijgen via het cultuurcentrum Sleidinge.

donderdag, november 16, 2006

Foto's van het Meetjesland


Vanuit het streekplatform Meetjesland wordt een fotowedstrijd georganiseerd. De bedoeling is dat je hen vijf mooie landschapsfoto's bezorgt die op een originele manier gepresenteerd worden. De foto's moeten ingestuurd worden voor 10 december. Meer info hier.

Morgen op de markt van Sleidinge...

Kiosk zal er zijn.

Kom morgen gerust eens langs aan onze Kioskstand op de markt van Sleidinge. U kan er een babbel doen of antwoord krijgen op al Uw vragen over ons tijdschrift. Meldt U aan en U krijgt een gratis exemplaar.

Sexualiteit in instellingen

Sensoa (Gent) organiseert op 7 en 14 december 2006 een opleiding met als titel Seksualiteit en seksueel misbruik in instellingen: visie en beleid

Mensen die in instellingen wonen, verlangen net als iedereen naar een relatie of seks en hebben net als iedereen recht op seksualiteitsbeleving. Het is de taak van de instellingen om die seksualiteitsbeleving mogelijk te maken. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. De nood aan ondersteuning hierbij blijkt groot. Tijdens deze opleiding leer je hoe je voor residentiële instellingen een beleid ontwikkelt en implementeert omtrent lichamelijkheid, relaties en seksualiteit, een beleid dat oog heeft voor de verlangens en rechten van de residenten van een instelling en aandacht heeft voor de preventie van en omgang met seksueel misbruik. Tijdens de opleiding krijg je een antwoord op vragen als: hoe kunnen betrokkenen participeren? Hoe maak je het beleid bekend? Hoe evalueer je het beleid en hoe stuur je het bij? Op welke vragen moet een visiedocument een antwoord geven? Hoe het protocol te gebruiken bij een geval van grensoverschrijdend gedrag? Enzovoort. Deze opleiding is met name interessant voor beleidsmakers van residentiële instellingen allerlei. Lokatie: Sensoa Gent, Meersstraat 138 bus d, 9000 GentTel: 09-221 07 22Fax: 09-220 84 06Email: vorming@sensoa.be

(met dank aan popovggz voor de info)

Tevredenheidsenquête

Vandaag konden de patiënten van onze instelling een tevredenheidsenquête invullen. Er wordt gepeild naar de wachttijd vooraleer ze in opname konden komen, naar de kwaliteit van de voeding, naar de bereidheid van het personeel om met hun familieleden contact te hebben, naar de mate waarin ze info krijgen over hun behandeling enz.

Bedoeling van zo'n enquête is het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling en daarin past inspraak van de patiënten.

woensdag, november 15, 2006

Sleidinge

Op zoek naar informatie over Sleidinge? Op zoek naar foto's uit Sleidinge? Op deze site vindt U beide. Je kan er trouwens ook kijken naar sites over andere gemeentes uit het Meetjesland. Alles is in het Engels en is gerangschikt onder de mooie titel: The towns of our Meetjesland in Flanders, Belgium

euthanasie en psychiatrie (4)

Er blijven reacties komen op het artikel van Jacinta De Roeck. Onderstaande is een bericht van Patrick Van Krunkelsven (VLD)

ik ben toevallig in de discussie terecht gekomen ivm interview Jacintha.
Persoonlijk vind ik het goed dat debat over alle aspecten van euthanasie gevoerd wordt.
Slechts één opmerking: we moeten onderscheid maken tussen wat er in de wettekst staat en wat er op het terrein gebeurt (evt fout gebeurt). De twee niet voortdurend mengen. Wat euthanasie bij psychisch lijden betreft, bestaat er in de wettekst niet de minste twijfel dat dit mogelijk is, binnen of buiten de psychiatrische centra. De wet is op dat vlak zeer verregaand en ik sta er achter. De indruk mag niet gewekt worden dat de wet op dat vlak hiaten vertoont, dat zaait nog meer verwarring bij artsen. Deze lezen niet elke dag de wettekst na! Zij zullen nog meer twijfelen of euthanasie in zulke situatie kan of niet kan. Op deze manier gaan we dus achteruit!

Dit neemt niet weg dat op het terrein deze euthanasie moeilijk 'afdwingbaar' is door patiënten die het leven absoluut niet meer zien zitten.
In Nederland bestaat er wetenschappelijk materiaal waaruit blijkt dat daar een tiental patiënten per jaar omwille van psychisch lijden euthanasie krijgen. Wij kennen die cijfers in ons land niet (want kan ook buiten wettelijk kader gebeuren). Het is goed dat artsen hier zorgvuldig mee omspringen. De wetgever heeft geen zelfmoord op aanvraag ingevoerd, wel euthanasie waar arts en patiënt op dezelfde golflengte moeten geraken.
Dit laatste blijft echter een moeilijk evenwicht. Nu is die balans uit evenwicht en het is duidelijk dat daar nog een weg is af te leggen. Wat dit aspect betreft kan dit echter perfect binnen het bestaande wettelijke arsenaal. Meer overleg en studie omtrent dit ontwerp is zeker nodig. En ook correcte informatie naar artsen en patiënten. Een goede infofolder zou al veel verwarring kunnen wegnemen. We zullen de minister nog eens op zijn verantwoordelijkheid wijzen.

dinsdag, november 14, 2006

Sluiting postkantoren?

De Post moet tegen eind 2009 zijn kantorennetwerk halveren. De kans is dan ook zeer groot dat de postkantoren van Ertvelde, Sleidinge en dat van Zelzate in Debbautshoek dicht gaan. Eind vorige week lekte uit dat De Post volgend jaar 275 kantoren sluit. ,,Dat is een voorbarige conclusie. Over het aantal sluitingen en het tijdstip bestaat geen lijst. Het is wel zeker dat De Post volgend jaar de sluiting van zijn kleine kantoren voortzet. Om de dienstverlening dicht bij de klant te houden, worden parallel met die afbouw meer Postpunten opgericht'', bevestigt Piet Van Speybroeck, directeur van de Dienst Communicatie van De Post.

Toneel

Kioskreporters Patrick en Robert waren afgelopen zaterdag op de voorstelling van het Gezin van Paemel door de Evergemse toneelvereniging Strobos. Binnenkort leest U hier hun verslag.

maandag, november 13, 2006

Armoede en technologie (2)

Kioskreporter Tony was aanwezig op de voorstelling donderdag 9 november in De Centrale - Gent. Hieronder zijn verslag.

Het thema werd uitgewerkt aan de hand van een toneelvoorstelling. Twee arme mensen, man en vrouw, nemen deel aan een wedstrijd, een kwis, over het gebruik van technologische middelen in het dagelijks leven. Er worden verschillende verhaaltjes gebracht. In één ervan komt een sollicitant niet aan een kuisjob omdat hij geen emailadres heeft. Hij wordt dan maar zakenman en bouwt een imperium op.

Opvallend was de bezetting van de toneelgroep die op een evenwichtige manier was samengesteld tussen allochtonen en autochtonen, dit niettegenstaande er in de zaal weinig allochtonen waren. Het is juist in deze groep dat de meeste armen voorkomen.

Uit het groepsgesprek kwamen een aantal besluiten.

Mensen met een laag inkomen kunnen geen elektronische of geautomatiseerde toestellen kopen, ook geen wasutomaten.
Gezinnen met een laag inkomen hebben praktisch niet de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de eisen van de scholen wat betreft aanschaf van elektronische goederen.
Er moeten duidelijker inlichtingen worden verstrekt inzake het gebruik van elektronische middelen, waarbij we bvb denken aan het gebruik van de SIS-kaart.
Het gebruik van elektronische middelen kan verbetering van het welzijn teweeg brengen maar kan evengoed een duivel zijn. Bvb nadelig zijn op het vlak van sociale relaties en sociale contacten.

De gezamenlijke besluiten en voorstellen zullen worden verwerkt en bewerkt door de Universiteit van Antwerpen en zullen ter beschikking worden gesteld van de verantwoordelijke ministers van de Vlaamse Gemeenschap

Beschut wonen

Het is een huis in de rij, gewoon in de stad of op het platteland en meestal wonen er een vijftal expsychiatrische patiënten samen. Ze krijgen nog regelmatig begeleiding en ondersteuning.

PopovGGZ publiceert over de beschutte woonvormen in Oost-Vlaanderen een onderzoek met een aantal interessante resultaten.

* er is een vrij constante wachtlijst van 120 à 140 personen (wat overeenkomt met 17,5 à 20,6 % van het beschikbare aantal plaatsen)
* er zijn slechts weinig personen die op meerdere wachtlijsten staan of die zich tegelijkertijd in meerdere initiatieven aanmelden
* wie op een wachtlijst terechtkomt wordt nog slechts in zeer geringe mate effectief geïncludeerd
het overgrote deel van de verwijzingen gebeurt door het psychiatrisch ziekenhuis dat "eigen" is aan het samenwerkingsverband Beschut Wonen

Het is ook opvallend dat het aantal plaatsen beschut wonen ongelijk verdeeld is. Beschut wonen kwam oorspronkelijk voort uit psychiatrische instellingen, vandaar dat je de beschutwonen-plaatsen vooral in de buurt van deze instellingen vindt. Zo is er in de streek rond Dendermonde geen beschut wonen. Ook de buurt van Ronse en de streek tussen Aalst en Ninove blijven blinde vlekken.

Reïntegratie psychiatrische patiënt

Jacinta De Roeck schreef op 6 november een opiniestuk als reactie op het artikel "Reïntegratie van psychiatrisch patiënt op werkvloer niet altijd sucesvol" dat verscheen in De Morgen. Haar tekst werd niet gepubliceerd maar U kan die hieronder toch nog lezen. Het is een pleidooi voor een grotere investering van middelen om de chronisch psychiatrische patiënt beter te reïntegreren.


De reïntegratie van de psychiatrisch patiënt: géén mission impossible!

Dat psychiatrie niet het meest sexy onderwerp is, hoeft geen betoog. Daardoor mist het vaak de broodnodige maatschappelijke en beleidsaandacht. Maar voor wie én psychiatrisch patiënt is, én chronisch ziek, is het sociale vangnet wel erg klein geworden.

Kleinschalig onderzoek wees eerder al uit dat een kwart van onze thuislozen een psychiatrisch verleden heeft. Erg wetenschappelijk onderbouwd was dat onderzoek wel niet, maar het gaf wel aan dat onze zorgmaatschappij dringend meer aandacht moet geven aan deze groeiende doelgroep!

In Nederland is de reïntegratie en rehabilitatie van psychiatrisch patiënten al een stapje verder ontwikkeld. Een artikel gisteren in deze krant toonde echter aan dat ook daar niet alles vlekkeloos verloopt. Succes op de werkvloer bvb hangt af van sociaal aangepast gedrag: op tijd komen, een vlotte omgang met de collega’s, een betrouwbare attitude…En net daar nijpt het schoentje ...

De reguliere arbeidsmarkt bevindt zich dus vaak een trapje te hoog voor deze categorie mensen. Meteen vallen ze terug op een vervangingsinkomen. Een comfortabele woning, een aangename leefomgeving, fatsoenlijke maaltijden en een degelijke medische verzorging zijn en blijven daardoor moeilijk bereikbaar. Toch is bvb een juiste medicatie en vooral het regelmatig en volgehouden nemen ervan cruciaal om een minimale sociale integratie te garanderen. Ondersteunende thuiszorg zou daarbij meer dan welkom zijn, maar is financieel niet haalbaar voor deze chronische patiënten.Enkel verzorgende handelingen kunnen immers in aanmerking komen voor terugbetaling, het opvolgen van een correct medicatiegebruik niet…

We hebben met zijn allen wel de mond vol van integratie en rehabilitatie, en dat liefst buiten de muren van de residentiële psychiatrische zorg. Véél beter voor de patiënt en stukken goedkoper voor de maatschappij! Alleen vertikken we het om hiervoor de nodige middelen vrij te maken: een degelijk vervangingsinkomen is er daar een van, adequate medische en psychosociale begeleiding een andere, toegang tot haalbare arbeid op maat de derde voorwaarde.

Vooral op dat laatste vlak is nog een enorme weg te gaan. Om het erg simplistisch en cru te stellen moet je als patiënt kiezen tussen een job in een sociale werkplaats, in de reguliere arbeid of in het vrijwilligerswerk. Sociale tewerkstelling betekent voor veel patiënten een onderschatting van hun mogelijkheden, terwijl reguliere arbeid een resem vaardigheden veronderstelt waar ze nu net niet toe in staat zijn. Vrijwilligerswerk kan dan weer heel zinvol zijn voor het zelfbeeld, maar wordt financieel niet beloond en biedt dus op termijn evenmin een uitkomst.
Het project “activering” dat twee jaar proef liep kreeg van minister Demotte een onvoldoende en werd dus afgevoerd. Ten onrechte want de inlooptijd voor zo’n omvangrijk proefproject was al te kort. Bovendien is het zeer de vraag of activering uitsluitend in de traditionele tewerkstelling gesitueerd moet worden. Moeten we ook het vrijwilligerswerk niet de juiste plaats geven in ons tewerkstellingsbeleid, en vooral, moeten we niet dringend op zoek gaan naar nieuwe vormen van ‘sociale economie’?

Een ideetje? In de VS loopt een project waarbij psychiatrisch patiënten met bepaalde werkvaardigheden (vb computerspecialisten) in een werkpool ondergebracht worden. Het is de ‘pool’ die een arbeidsovereenkomst sluit met een bedrijf. Een bepaalde tewerkgestelde kan individueel dus een tijdje ‘out’ zijn, de opdracht wordt hoe dan ook uitgevoerd door een pool collega’s met dezelfde professionaliteit.

Hoog tijd dus voor onze beleidsverantwoordelijken om samen met de sector na te denken over nieuwe mogelijkheden om de toenemende groep van chronisch psychiatrisch patiënten te geven waar zij recht op hebben: een fatsoenlijk inkomen - liefst via haalbare en zinvolle jobs -, een duurzame medische en psychosociale ondersteuning en een waaier aan woonvormen op maat (beschut, begeleid of zelfstandig wonen…).

Bijkomende studies zijn hiervoor echt niet nodig. Een diepgaand overleg met de sector en het willen leren uit buitenlandse expertise volstaan om op korte termijn een beleid uit te tekenen dat een win-win situatie vormt én voor de chronisch psychiatrisch patiënt én voor onze sociale zekerheid.

Jacinta De Roecksenator sp.a-spiritfractie

6-11-2006

vrijdag, november 10, 2006

euthanasie en psychiatrie (3)

Een medewerker van Jacinta De Roeck laat weten dat het belangrijk is om het interview (8 november, De Morgen) correct te kaderen om misverstanden te vermijden.


1. Het interview was ruim opgevat: diverse thema’s uit de sector van de psychiatrie kwamen aan bod: het algemene beleid geestelijke gezondheidszorg, de patiëntenrechten en die van hun organisaties, de reïntegratie van psychiatrische patiënten, de financiering van de sector, vragen rond het levenseinde enz. De uiteindelijke weerslag van het gesprek bleef in de krant echter voornamelijk beperkt tot dat laatste item. Niet verwonderlijk natuurlijk gezien de actualiteit en de interesses van het brede publiek. Maar u, die nauw verbonden bent met de diverse problematieken van de sector, moet daardoor wel een ruim stuk van het interview missen. Ook de keuze van de titel belicht slechts één deel van het gesprek. Vandaar de aanvullingen die wij u hierbij geven.
2. Het interview vond plaats n.a.v. de redactie van twee opiniestukken van senator Jacinta De Roeck, respectievelijk over de reïntegratie van psychiatrische patiënten en over de euthanasieproblematiek in een psychiatrische context. (werd in de mail bijgevoegd in bijlage)
3. Niet alleen uit de geciteerde opiniestukken, maar ook uit de actieve deelname van de senator aan studiedagen en overleg met diverse instellingen en deskundigen uit de sector van de palliatieve zorgen, de euthanasie en de psychiatrie, en niet in het minst uit de jaarlijkse stages die ze in psychiatrische en klinische instellingen doorloopt, blijkt haar niet aflatende inzet voor de geestelijke gezondheidszorg en het levenseinde. Zoals expliciet vermeld in haar opiniestuk rond ondraaglijk geestelijk lijden (zie bvb de laatste paragraaf), is ze ervan overtuigd dat elk beleid zichzelf constant moet bevragen en aftoetsen bij de verantwoordelijken en patiënten. Veel vragen om euthanasie kunnen vermeden of opgevangen worden door een goede verzorging en begeleiding en door een grote luisterbereidheid.hieronder kan U een tekst lezen die Jacinta De Roeck zelf schreef over dit onderwerp


Ondraaglijk geestelijk lijden: een grond voor euthanasie?

Op donderdag 21 en vrijdag 22 september 2006 hield de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie vzw haar derde Vlaamse Geestelijke Gezondheidscongres. De Alexianen uit Tienen zetten dit debat verder met een studiedag op 20 oktober 2006.Eén van de belangrijkste, maar ook gevoeligste thema’s van het congres is de euthanasie bij ondraaglijk geestelijk lijden. Dit is een reëel probleem in de psychiatrie, dat dit congres hopelijk meer bespreekbaar zal maken. Euthanasie bij ondraaglijk geestelijk lijden beroert de huidige levensbeschouwelijke discussie, maar door de ruime interpretatiemarges in de wet hebben zowel de voor- als tegenstanders gelijk. En dus eigenlijk niemand.

De euthanasiewet geeft duidelijke richtlijnen aan voor drie mogelijke gronden voor euthanasie: terminaal, niet-terminaal of een wilsbeschikking. De huidige discussie spitst zich vooral toe op die derde mogelijkheid: de patiënt drukt in volle bewustzijn en via een formele wilsverklaring zijn vraag uit om euthanasie uit te voeren op het ogenblik dat hij niet langer bewust is.

In realiteit is dit onderdeel van de wet ‘een lege doos’, want het wordt enkel toegepast op patiënten in een onomkeerbare coma. Dus niet wanneer men dement geworden is. Nochtans blijkt uit een enquête van TNS Dimarso ( i.o.v. vzw Recht op Waardig Sterven), dat 70% van onze bevolking vindt dat indien men dement is, en zichzelf noch zijn omgeving herkent, euthanasie mogelijk moet zijn wanneer de patiënt daar vroeger zelf om verzocht heeft. Leg dan maar eens uit dat men in die gevallen geen gevolg wil geven aan je wilsverklaring…

Er blijven nog wel meer knelpunten en leemtes over in de bestaande euthanasiewet: breiden we uit naar ‘hulp bij zelfdoding’? Voegen we de doorverwijsplicht voor de arts toe? Sommigen pleiten voor een uitbreiding van de wet naar dementerenden en mensen met een onomkeerbare hersenaandoening. Volgens anderen moet minstens gewacht worden op het 2e evaluatierapport, dat er zit aan te komen. De vraag blijft of er dan nog voldoende tijd rest om de wetswijziging deze legislatuur nog rond te krijgen. Met 2 verkiezingen voor de deur wordt het wel erg krap.

Het publieksforum van ‘Meeting of Minds’ (een Europees forum over hersenwetenschappen) wees in zijn slotbeschouwingen op een ander nijpend probleem: de wet laat euthanasie bij ondraaglijk geestelijk lijden wel toe maar wordt net in die gevallen nauwelijks of niet toegepast. Of zoals het publiekspanel stelde in zijn eindrapport: ‘We bevelen aan dat een multidisciplinaire groep moet definiëren wat ondraaglijk psychisch lijden is. Indien men tot criteria kan komen, moet op basis daarvan de euthanasiewet voor personen die ondraaglijk geestelijk lijden opnieuw besproken worden. Hierbij mag men zich niet laten afremmen door het al dan niet aanwezig zijn van een maatschappelijk draagvlak over dit onderwerp.’

Toch is het maatschappelijk draagvlak hiervoor wel degelijk aanwezig. Als ik iets leerde uit mijn stages in psychiatrische instellingen was het wel dat de euthanasievraag daar wel degelijk wordt gesteld door patiënten die al jaren ondraaglijk psychisch lijden. Alleen kunnen wij, ‘gezonde’ mensen, ons bij dit lijden zo weinig voorstellen. Ons inlevingsvermogen is er wel voor kankerpatiënten, maar veel minder voor psychiatrisch zieken.

Op het werkveld wordt er dus alvast wél nagedacht en gezocht naar een oplossing. Er worden visieteksten geschreven voor de zorgende teams in de instellingen, er worden hierover wetenschappelijke congressen georganiseerd en het thema komt ook aan bod op het komende Derde Vlaams GGZ-congres. De sector is zich dus wel degelijk bewust van de ernst van de problematiek. De schrijnende gevallen waarmee psychiatrische instellingen geconfronteerd worden, soms eindigend in zelfdoding, doen bij de zorgverleners steeds meer vragen rijzen: ‘Hadden we toch niet alerter moeten reageren op de noodkreet? Hebben we de juiste beslissing genomen door euthanasie niet toe te staan?’.

Een van de kernvragen blijft dus of de euthanasiewet toepasbaar is voor mensen die ondraaglijk geestelijk lijden. Volgens een eminent medisch jurist wel, alvast in theorie, maar, zo geeft hij toe, deze mogelijkheid kan in de praktijk minder snel gehanteerd worden. Psychiaters wijzen er op dat heel wat begrippen uit de euthanasiewet ruime interpretatiemarges kennen, zowel maatschappelijk als intersubjectief. Denk maar aan de begrippen ‘ondraaglijk’, ‘ongeneeslijk’ en ‘onbekwaam’. Begrippen en toepasbaarheid die een psychiater in verwarring kunnen brengen omwille van twee redenen:
de principiële autonomie van de patiënt en bijgevolg de doodwens die gerespecteerd dient te worden en
de principiële ingesteldheid van de hoop: in de invoelbare wanhoop van de patiënt vertegenwoordigt de psychiater de hoop op verbetering.
Een ander probleem is of de euthanasievraag ingegeven wordt door het ondraaglijke lijden of dat ze deel uitmaakt van de ziekte. In dit laatste geval is het geen echte vraag, maar hoe maakt men het onderscheid? Patiënten- en familieverenigingen van psychiatrische patiënten zijn in elk geval wel duidelijk kritisch over de wet. Waarom wordt de wet wel toegepast voor fysiek lijden en niet voor psychisch lijden? Schuilt hier een discriminatie achter, gestoeld op het niet kennen, het zich niet kunnen inleven van een samenleving in psychiatrisch lijden? Stuiten we hier op een taboe?

Om al deze redenen is een maatschappelijk debat dringend nodig. We moeten ons durven realiseren dat ook geestelijk lijden ‘ondraaglijk’ kan zijn, zo ondraaglijk en onomkeerbaar dat de wet moet toegepast worden. In de wet staat duidelijk aangegeven dat het advies van twee bijkomende artsen gevraagd moet worden. De derde arts moet ‘gespecialiseerd zijn in de aandoening’, een psychiater dus. De garanties op een correct ingrijpen zijn dus nu al ingebouwd.
Het is dan ook de opdracht van de psychiaters om naar het Nederlandse voorbeeld een commissie in het leven te roepen die richtlijnen uittekent om de euthanasiewet toepasbaar te maken bij ondraaglijk psychisch lijden. Ook dit was een vraag van het publieksforum.

Mijn ervaring is alvast dat de vraag om de feitelijke toepasbaarheid van de wet te concretiseren effectief leeft in de psychiatrische instellingen, maar dat concrete en toepasbare criteria alsnog ontbreken.
Hoog tijd dus om die criteria in overleg met alle betrokkenen uit te werken.
Het zal niet alle problemen oplossen: het Nederlandse voorbeeld toont bvb dat ondanks hun euthanasiewet met oog voor ondraaglijk psychisch lijden, deze wet uiterst zelden toegepast wordt en dat er toch nog heel wat suïcidegevallen blijven. Maar het bespreekbaar maken bij de patiënten én bij het team in de instelling zou alvast een eerste grote stap vooruit betekenen.

Jacinta De Roeck senator

Twee vacatures bij het gemeentebestuur

Het gemeentebestuur is op zoek naar een schoonmaker-buffetmedewerker (Cultuurcentrum) en een redder-schoonmaker-buffetmedewerker (Sportdienst).

Informatie bij Personeelsdienst, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem, tel. 09 216 05 00, fax. 09 253 74 89, e-mail personeel@evergem.be
Contact: christophe.vangoey@evergem.be

Ontvangst 50-jarigen in Evergem

Het gemeentebestuur ontvangt de 50-jarigen van Evergem op zaterdag 18 november om 14 uur in de Gemeentelijke Basisschool Evergem (Kapellestraat 73).

Infovergadering over sport- en bewegingsaanbod voor gehandicapten

Dinsdag 28 november heeft er in Sportcentrum Hoge Wal een infosessie plaats over een toekomstig sportaanbod voor mensen met een fysieke handicap of beperking.
De Sportdienst wil in het voorjaar van 2007 starten met een specifiek ‘sport- en bewegingsaanbod’ voor personen met een fysieke handicap. De Sportdienst wil het programma afstemmen op de vragen en noden van de gehandicapten zelf. Iedereen met interesse in het project kan daarom tijdens de infovergadering ideeën en suggesties uitwisselen voor de concrete invulling van het programma en ook mee de mogelijke dagen en uren overlopen. De doelgroep voor het nieuwe sport- en bewegingsaanbod zijn personen met een niet-aangeboren hersenletsel en posttrauma patiënten (hemiplegie, amputatie… ). Deelnemers moeten wel zelfstandig naar het sportcentrum kunnen komen. Het is de bedoeling om wekelijks een gevarieerd en laagdrempelig bewegingsprogramma aan te bieden. Gedurende zowat twee uur zou een variatie van motorische oefeningen, aangepaste krachtoefeningen en allerlei sportactiviteiten aan bod komen.

De infovergadering over een sport- en bewegingsaanbod voor gehandicapten heeft plaats op dinsdag 28 november om 19 uur (in de rotonde) in Sportcentrum Hoge Wal (Guldensporenlaan 34).

Boekenverkoop in bibliotheek Evergem


De bibliotheek heeft de voorbije twee jaar heel wat verouderde, zelden geraadpleegde en versleten boeken en tijdschriftenjaargangen uit de collectie gehaald. Het gaat om een paar duizend exemplaren. Om plaats te maken in de bibliotheek, wordt er een grote boekenverkoop georganiseerd, van donderdag 30 november tot zaterdag 2 december.
De boekenverkoop zal plaats vinden in de polyvalente zaal van de hoofdbibliotheek (Spoorwegstraat 12), van donderdag 30 november tot zaterdag 2 december: donderdag van 14 tot 20 uur, vrijdag van 9 tot 12 en van 14 tot 18 uur, zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 17 uur. De eerste dag zijn de boeken het duurst en betaalt men nog 2,50 euro per stuk. De tweede dag zakt de prijs naar 1 euro en de derde en laatste dag betaalt men nog amper 20 cent.

donderdag, november 09, 2006

euthanasie (2)

We hadden inmiddels contact met Jacinta De Roeck (zie ook hieronder) en ze heeft ingestemd met een interview. Ze voegt eraan toe:

Dat geeft mij de kans om wat genuanceerder over dit onderwerp te praten dan dat er in een interview mogelijk is.


We houden U op de hoogte van de datum. Het interview zal waarschijnlijk in Brussel doorgaan

Euthanasie moet ook in psychiatrie kunnen

uitspraak van senator Jacinta De Roeck

Op de website van PopovGGZ kan u een deel van het interview uit De Morgen van 8 november lezen.

Waanzin is vrouwelijk...

Kunst van vrouwen in psychiatrie omstreeks 1900. De Prinzhorncollectie

Ik ben er nog niet geraakt, maar de tentoonstelling in het Dr. Guislain zal wel weer van hoog niveau zijn. Deze zekerheid komt enerzijds voort uit de sterke reputatie die het Guislain ondertussen heeft opgebouwd als het over outsiderart gaat. Sedert enkele jaren presenteren ze de collectie van de Stadshof in Zwolle, maar anderzijds staat werk uit de Prinzhorncollectie ook garant voor enkele uren gefascineerd rondkijken. Je kan ondermeer het zelfgenaaid jasje met geborduurde tekst van Agnes Richter bewonderen. Dit stuk alleen al is een verplaatsing naar het museum waard. Ik zag het een tiental jaar geleden nog op de tentoonstelling in Charleroi. Het was toen de eerste maal dat een deel van de Prinzhorncollectie in België te zien was.

We komen zeker nog op deze tentoonstelling terug.

woensdag, november 08, 2006

Poco Loco

aanloophuis in GentDe mensen daar laten weten dat ze een nieuwe website hebben. Er wordt nog volop aan gewerkt en ze vragen naar reactie. Het ziet er alvast zeer kleurrijk uit. Klik zeker eens door naar de site van het schilderatelier !
Alvast enkele interessante activiteiten zijn de rommelmarkt op 10 november en een karaoke op 17 november. Poco Loco kan U vinden in de Lange Violettestraat 209 te Gent.


Sinterklaas

The after party

Hou donderdag 7 december alvast vrij in Uw agenda want dan kan U dansen op muziek van DJ Robert. Beschut wonen Domos nodigt U uit in de Kring, Vlotstraat 22 te Gent. De inkom is 2 euro en de Sint blijft alvast een dag langer dan voorzien... deuren om 19.00u

dinsdag, november 07, 2006

Armoede en technologie

Het Vlaams Parlement wil Uw mening.

Op donderdag 9 november kan U kijken naar "Saldo ontoereikend", een toneelstuk in productie van Victoria Deluxe. Onderwerp is armoede en technologie. De inkom is gratis en er is ook een gratis broodjesmaaltijd. Na het toneel wordt er verder gepraat over automaten, computers, gsm's... Wat vinden we goed en wat kan beter?
Onderzoekers van de Universtiteit van Antwerpen volgen alle gesprekken en later zullen ze een rapport schrijven dat in het Vlaams Parlement zal gepresenteerd worden. Het programma begint om 10.00u en eindigt om 13.00u.
Alles gaat door in De Centrale (Gent)

Vacature

Het Psychiatrisch Centrum Sleidinge zoekt één FTE psychiatrisch
verpleegkundige (M/V)
Reageren kan met een sollicitatiebrief en curriculum vitae via e-mail of gewone brief
t.a.v. R. De Cuyper, algemeen directeur
Weststraat 135
9940 Evergem - Sleidinge
r.decuyper@pcsleidinge.be
Telefonische inlichtingen te verkrijgen bij R. Rigolle (09.3580561)

operette voor week van de senioren

Traditioneel organiseert de Seniorenraad tijdens de ‘Week van de Senioren’ een concert. Dit jaar wordt geopteerd voor de operette ‘Orpheus in de onderwereld’ van Jacques Offenbach, dinsdag 14 november in het cultuurcentrum.
De operette wordt uitgevoerd op dinsdag 14 november, om 14 uur, in Cultuurcentrum Evergem - Stroming (Weststraat 31). Dit concert richt zich tot alle personen vanaf 55 jaar. Kaarten zijn te bestellen via Anna Impens, secretaris van de Seniorenraad, tel. 09 357 38 67.
InfoSeniorenraad, secretaris, Anna Impens, tel. 09 357 38 67, anna.impens@belgacom.net

11 november

Op zaterdag 11 november houdt het gemeentebestuur een aantal herdenkingen. Alle inwoners zijn welkom. Het bestuur vraagt de inwoners ook om de huizen te bevlaggen.

Het programma voor Sleidinge ziet er als volgt uit:

10.15: Samenkomst aan het OCMW (Sleidinge-Dorp 54).
10.30: Plechtige eucharistieviering, offerande, optocht naar Monument: dodenappel, bloemenhulde, gelegenheidstoespraak, Belgisch Volkslied, Vlaamse Leeuw.
11.30: Optocht naar het erepark (kerkhof).Met medewerking van de Koninklijke fanfare Iever en Eendracht (Sleidinge).

Nieuwe Evergemse schepencollege gekend

De Evergemse kandidaat-schepenen voor de komende legislatuur zijn gekend. Tijdens de gemeenteraad van 2 januari 2007 worden de schepenen aangesteld.
Erik De Wispelaere (CD&V/N-VA) wordt in Evergem de nieuwe burgemeester voor de komende zes jaar. De CD&V/N-VA heeft een bestuursakkoord gesloten met de PVG-sp.a. CD&V/N-VA levert naast het burgemeesterschap, De Wispelaere Erik, vier schepenen: Schauvliege Joke, Acke Arsène, Martens Arsène, Lehoucq Filip en de OCMW-voorzitter. De PVG-sp.a levert drie schepenen: Van hove Johan, Uyttendaele Luc, De Maertelaere Joeri.

maandag, november 06, 2006

Joka lanceert 'SuperOma'

Brei mee voor het goede doel!

De Joka-jongeren bezorgen elk jaar duizenden bewoners in diverse voorzieningen een uniek vakantiegevoel. Ze hopen dat ze dit kunnen blijven doen. Maar koken kost geld. Daarom wordt door Joka een grote campagne gestart om geld in te zamelen voor de werking.

Het project heet SuperOma.SuperOma.
Innocent smoothies (een bedrijf dat verse fruitsapjes maakt) wil de werking ondersteunen. Samen met Joka hebben ze het project SuperOma opgezet. In de maand december van dit jaar worden innocent smoothies voorzien van kleine zelfgebreide wollen mutsjes. Elke goedgemutste smoothie levert € 0,50 op voor Joka.
Je kan zelf een mutsje breien. Alle gebreide mutsjes stuur je zo snel mogelijk (voor 10 december) naar Joka (Vanderlindenstraat 17, 1030 Brussel). Het meest kleurrijke, originele of blitse mutsje maakt kans om uitgeroepen te worden tot "muts van de week" op de website van SuperOma. Zo kunnen anderen nog genieten van jouw kunstwerkje.