maandag, oktober 16, 2006

De eerste prijs op de Lilly Reintegration Award 2006

Elk jaar reikt het bedrijf Lilly prijzen uit voor instellingen of verenigingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de reintegratie van psychiatrische patiënten. Onze instelling won dit jaar de eerste prijs voor het project rond meldpunt en overlegplatform; eigenlijk is dat de buurtwerking in Sleidinge.


Onderstaande is de tekst die we, Guy en Peter, brachten bij het ontvangen van de prijs.

Het is met spijt dat we hier staan. Spijt met betrekking tot de omstandigheden van het ontstaan van het Overlegplatform. Ook met spijt dat vroegere initiatieven niet insloegen om de grote kloof tussen buurtbewoners en Psychiatrisch centrum te dichten. Na de moorden op Nadine en Jurgen (2004) door een ex-patiënt stond Sleidinge op stelten en werden de patiënten nog meer gestigmatiseerd!
In plaats van oorlog te voeren besloten een handvol geïnteresseerde buurtbewoners en mensen van het PC de koppen samen te steken. Wij vormden maw het OPCS. Het doel is om via een aantal werkmiddelen enerzijds overlast te vermijden bij de buurtbewoners en eventuele problemen op te lossen die gerelateerd zijn aan het PC. Anderzijds willen we via informatieverstrekking de patiënten destigmatiseren waardoor hun re-integratie in onze maatschappij vergemakkelijkt.

Ons voorlopig voornaamste werkmiddel is het meldpunt.
Als er zich een probleem voordoet met een patiënt in de buurt, of men is bezorgd om een bepaalde situatie, dan is er een telefoonnummer waar buurtbewoners altijd kunnen naar bellen.
Vrijwel meteen komt iemand van de instelling polshoogte nemen en tracht het probleem te klaren (indien mogelijk). Zo nodig worden verdere stappen ondernomen.
Achteraf wordt de melder steeds op de hoogte gesteld van de genomen acties.

De tweede pijler van ons project is het overlegplatform. Het is een driemaandelijkse bijeenkomst tussen personeelsleden van het psychiatrisch centrum en inwoners van de gemeente Sleidinge.

Deelnemers zijn de buurtbewoners, leden van het buurtcomité, winkeliers, mensen uit verenigingen, verder ook onze wijkagent Geert en de burgemeester.

In het begin van de bijeenkomsten werd er vooral gepraat over de problemen en de knelpunten. DIt waren vaak moeilijke en vrij harde besprekingen. Het duurde een tijd vooraleer er vertrouwen was tussen de instelling en sommige buurtbewoners. De laatste vergaderingen staan vooral in het teken van het samen organiseren van activiteiten waaraan patiënten, personeelsleden van de instelling en buurtbewoners samen deelnemen
Een voorbeeld daarvan is de antizwerfvuilactie. We hebben dus samen een hele weg afgelegd.

Een aantal activiteiten die reeds jaren bestaan krijgen nu, door het bestaan van het meldpunt en het overlegplatform een nieuwe impuls. We denken dan aan het jaarlijkse Slenne Feest. Een volksfeest waarop verschillende organisaties en verenigingen zich komen voorstellen in een stand of in een demonstratie.

We zijn op dit ogenblik ook vooral bezig met het informeren van mensen rond psychiatrie en we pogen dit op verschillende manieren te doen. Via een weblog, via een nieuwsbrief, via de pers, via info-avonden en info-namiddagen en vooral ook via het tijdschrift Kiosk. Dit tijdschrift wordt ondermeer samengesteld door patiënten en het wordt verspreid op de gemeente.
We gaan ervan uit dat het informeren over wat er gebeurt in de instelling zorgt voor een zekere vertrouwdheid met de instelling.
Al deze acties worden besproken op het overlegplatform.

Het krijgen van deze prijs is voor ons een grote aanmoediging om verder te werken en we willen in de eerste plaats dan ook de mensen van Lilly bedanken voor deze ondersteuning.
Ik wil van hieruit ook nog eens aantal mensen speciaal vermelden voor hun inzet: in de eerste plaats de directie van onze instelling, ook de coördinatoren van de instelling die zorgen voor de permanentie van het meldpunt. Alle andere personeelsleden van de instelling voor hun zorg rond onze buurt en in het bijzonder de personeelsleden van rehab 2. Verder een woord van dank aan alle buurtbewoners die zich vrijwillig, belangeloos en gedreven inzetten voor een aangename samenwerking met onze instelling. En last but not least alle patiënten en ex-patiënten die meewerken aan buurtprojecten zoals Kiosk, heel in het bijzonder Tony en Robert.

Geen opmerkingen: