zondag, oktober 16, 2011

artikel 107: vermaatschappelijking van zorg

Onze reporter Tony, een ervaringsdeskundige, schreef het verslag van de studiedag die op 24 juni dit jaar werd georganiseerd door PC Sleidinge samen met PC Sint-Amandus Beernem. De studiedag kende een grote opkomst.
Van bij de aanvang was het duidelijk dat de werkconferentie zou slagen en dit reeds door hetgeen de dagvoorzitter, Dr. Meesen, naar voor bracht.
Volgens Dr. Meesen is er wat betreft de huidige evolutie geen weg terug mogelijk en dit is het beste, volgens hem. Eveneens bracht hij naar voor dat er voldoende financiële middelen ter beschikking staan voor het welslagen van de vermaatschappelijking van de psychische zorg , althans voor de aanvang.
De meeste presentaties zou , voor het welslagen van deze conferentie , gedeeltelijk besproken worden en geleid door Nederlandse professionelen. Zij hebben immers ruime ervaring inzake de toepassing van deze vermaatschappelijking van de psychische zorg.
Zoals medegedeeld startte de conferentie met het voorstellen van de stand van zaken van het eerste goedgekeurde artikel 107-project en dat betrekking heeft op de projectregio Leuven + zorgregio Tervuren.
De voorstelling van dit project was positief , zeker hetgeen betrekking heeft op de ambulante zorg van de personen die (sociaal?) psychische zorg nodig hebben en die moeilijk te bereiken zijn. Het betreft hier bemoeizorg: een woord dat dikwijls tijdens de conferentie naar voor komt.
Wat betreft de toepassing van interventie - en crisisteams , staat men nog in de kinderschoenen en behoudens dat men het opgericht heeft , werd er weinig concreets over medegedeeld.
Het "FACT" bord wordt voorgesteld als hulpmiddel voor de professionele zorgverstrekkers die aan thuiszorg doen vanuit bemoeizorg. Dit is een soort raamwerk waardoor het werk overzichtelijk kan worden ingedeeld.
Twee zaken vielen tijdens dit betoog op en dit is enerzijds dat men problemen heeft met de contacten en dit door het reeds naar voor gebrachte bemoeizucht en anderzijds hetgeen werd naar voor gebracht als dat op het "FACT"bord iedereen vermeld wordt die één of andere handeling stelt die niet overeen komt met de normen van de maatschappij.
Hierbij kan men zich afvragen "Wat met de privacy en de vrijheid van handelen van de modale burger"?
Ook werd in één van de plenaire presentaties de forensische psychiatrie niet vergeten en als voorbeeld werd de situatie van de stad Drenthe naar voor gebracht.
Men heeft 2 jaar de tijd gekregen om tot resultaten te komen en tot heden kan men stellen dat men positieve uitslagen heeft.
Men werkt met signaliseringsplannen en crisiskaarten. Wat ook genoemd wordt in de Nederlandse rechtleer , de "positieve voorafgaande wilsverklaring".
Hierin wordt over een bepaalde patiënt beschreven hoe hij zich gedraagt als er een crisis opkomt en wat de patiënt en de beroepsbeoefenaar kunnen doen om te voorkomen dat de crisis uit de hand loopt. Meestal zijn er bij toepassing van deze mogelijkheid geen dwangmaatregelen meer nodig.
Een andere belangrijke presentatie was de getuigenis van de heer Hans Spekman , die wethouder was in Utrecht en verantwoordelijk voor Sociale zaken ,Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg.
In die materie was en is hij , nu als lid van de Tweede Kamer, gemotiveerd voor het oplossen van die problematieken. Zijn motivatie ontstond doordat hij een zus had die opgenomen was met zware psychische problemen. Hij zag de tekortkomingen in de instelling. Het is juist die ervaring die maakt dat hij op positieve wijze mee kan werken aan het oplossen van de problematiek voor diegene die psychische zorg nodig hebben. Ook van belang bij die getuigenis was het feit dat hij verklaarde dat in Utrecht er een nauwe samenwerking is tussen de sociale woningmaatschappijen en de psychiatrie , maar waarbij men echter (zoals in Zeeuws Vlaanderen) opteerde v oor de vorm van woonblokken.
Op de vraag van omstanders of dit het stigma hetzij de negatieve beeldvorming niet verergde , gaf hij toe dat dit een zwaar probleem was. Als voorbeeld van een preventieve werking werd trouwens verwezen naar het meldpunt van PC Sleidinge.
Ter beëindiging van dit alles werd er per regio nog de mogelijkheid geboden aan de deelnemers , hun plannen en ideeën naar voor te brengen voor het opstarten van de verschillende types van mobiele teams.
Gezien dit alles mogen we spreken van een succesvolle dag voor iedereen en dat werd afgesloten met een receptie.

Geen opmerkingen: