dinsdag, januari 08, 2008

Jeugdpsychiatrie kan maar helft nood aan

In de krant de Standaard staat vandaag een artikel over jeugdpsychiatrie. U kan het hieronder lezen.

"Ondanks de beleidsinspanningen van de afgelopen jaren kan nog altijd maar aan de helft van de jongeren die dringend nood hebben aan ernstige psychiatrische en psychologische begeleiding, hulp geboden worden.

De kreet van ouders, huisartsen en begeleiders over het tekort aan opvang en begeleiding voor jongeren met psychische problemen is oorverdovend, maar alleen voor wie in hun omgeving staat. Die kreet krijgt amper weerklank omdat er geen officiële cijfers en geen centrale wachtlijsten zijn.

'Het tekort is toch vrij nauwkeurig te ramen', zegt Marina Danckaerts, kinderpsychiater in het Universitair Ziekenhuis van de KU Leuven. 'In alle westerse landen geldt de regel dat 18 procent van de jongeren nood heeft aan “enige, psychologische begeleiding en 7 procent aan “dringende en ernstige, begeleiding. In 1998 is gemeten dat we toen de capaciteit hadden om 2,5 tot 2,75 procent van de min-18-jarigen op te vangen. Met de uitbreidingen sindsdien, ook nog het jongste anderhalf jaar, raken we nu aan 3,5 of nipt aan 3,75 procent van de jongeren. Dus kunnen we de helft van de dringende en ernstige noden en een kwart van de totale noden beantwoorden.'

Alle instellingen en voorzieningen hebben wachtlijsten, maar vele ervan houden ze niet meer bij - ze zouden nog meer ontmoedigd raken. Andere doen dat wel, maar ongecoördineerd, zodat men de cijfers niet kan optellen.

Het aantal 'bedden' in 'K-diensten' (kinderpsychiatrie-opvang in ziekenhuizen) is recent licht verhoogd, maar alleen met 'forensische' plaatsen: voor criminele jongeren. 'Ook daaraan is grote nood, maar niet alleen daaraan', zegt Danckaerts.

Ze signaleert ook dat er referentiecentra voor autisme zijn bijgekomen en een reeks outreach-projecten (behandeling buiten instellingen), maar die laatste worden maar gefinancierd van jaar tot jaar, en zijn dus onzeker.

De centra voor geestelijke gezondheidszorg hebben van de Vlaamse regering ook meer geld gekregen de voorbije jaren.

Positief noemt ze ook dat in het jongste akkoord artsenbonden-ziekenfondsen de psychiatrie iets meer kreeg dan gemiddeld en dat die sector daarvan meteen de helft heeft toegekend aan de jeugdpsychiatrie.

Maar dat alles neemt niet weg dat het tekort zeer groot blijft. Het topje van de ijsberg, het tekort aan jeugdpsychiaters, is ooit precies berekend (DS 4 oktober 2004). Er zouden er theoretisch 420 moeten zijn in Vlaanderen; 320 is het absolute minimum. Vandaag zijn er 160. Er worden er 12 per jaar opgeleid van wie er gemiddeld 4 meteen naar Nederland vertrekken, waar de werkomstandigheden beter zijn. Als er niet te veel te vroeg op pensioen gaan, bereiken we het cijfer 320 rond 2050.

Maar het gaat niet alleen over psychiaters. Ex-Spirit-senator Lionel Vandenberghe ijverde jaren voor de erkenning van de klinisch psychologen, zodat zij ook voor de ziekteverzekering zouden kunnen werken. Maar het wetsontwerp dat de vorige federale minister van Sociale Zaken, Rudy Demotte (PS), maakte, steunde uitsluitend de Franstalige psychoanalytische strekking, en werd geen wet.

De Vlaamse minister van Welzijn, Steven Vanackere (CD&V), erkent volmondig het opvangtekort. De verantwoordelijkheid berust maar ten dele bij hem en het geld zit in grote mate bij de federale overheid. En het gesprek tussen die twee overheden verloopt moeizaam."

(bron: De Standaard)

Geen opmerkingen: